BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Dodatki mieszkaniowe

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy WIZNA,
ul. Plac Kpt. Raginisa 35,
pok. nr 6- I piętro , tel. (086) 219-60-18

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z:
• potwierdzoną przez zarządcę domu, administrację lub właściciela budynku łączną kwotą wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc.
2. Wypełniona deklaracja o dochodach osiągniętych przez wszystkie osoby zameldowane i przebywające w lokalu w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę składania wniosku wraz:
• zaświadczeniem z zakładu pracy o dochodzie brutto (wynagrodzenie pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i składki ZUS / bez składki zdrowotnej /),
• decyzją lub odcinkami ZUS o wysokości renty, emerytury i alimentów,
• zaświadczeniem z Powiatowego Biura Pracy o wysokości pobranych zasiłków,
• decyzją GOPS o przyznaniu zasiłku stałego,
• oświadczeniem / na piśmie / o wysokości dochodu osiąganego z tytułu prowadzonej na własny rachunek działalności gospodarczej,
• umową wynajmu, dzierżawy lub innymi dokumentami świadczącymi o osiąganym dochodzie,

Opłaty:

Brak

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Na bieżąco lub w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Wizna w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania. Odwołanie należy składać w pokoju nr 6.

Inne wskazówki, uwagi:

• do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych / chyba, że już zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu /, zasiłków pielęgnacyjnych oraz pobieranych z pomocy społecznej zasiłków okresowych , jednorazowych świadczeń pieniężnych oraz świadczeń w naturze,
• przy składaniu wniosku wszystkie osoby dorosłe zamieszkałe w lokalu nieuczące się i nieposiadające żadnego dochodu zobowiązane są do osobistego złożenia oświadczenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych / Dz.U. z 2001 roku, Nr 71 poz. 734 / i Kodeks Postępowania Administracyjnego

Data sporządzenia

wtorek, 29 lip 2003 09:23

Data zatwierdzenia

wtorek, 29 lip 2003 09:25
Data dodania: wtorek, 29 lip 2003 09:23
Data upublicznienia: wtorek, 29 lip 2003 09:25
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 2050 razy