BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Udzielanie zasiłków stałych

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Wizna, ul.Plac Kpt. Raginisa 35,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, pokój nr 2- parter,
tel. 219-60-56.

Wymagane dokumenty

— dowód osobisty,
— orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,
— oświadczenie o stanie majątkowym – zastrzeżone po wypełnieniu,
— zaświadczenie o wysokości dochodów w rodzinie
- w przypadku zatrudnienia zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia
z tytułu zatrudnienia , zawierającego informację o wysokości potrąconej zaliczki na
podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie emerytalno -
rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie
chorobowe,
- w przypadku rentobiorców – dowód otrzymywania renty lub emerytury,
- w przypadku rolników zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzającego opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne
rolników,
- zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego- ha
przeliczeniowe,
- zaś w przypadku osób bezrobotnych zaświadczenie z PUP o zarejestrowaniu
w PUP o pobieraniu bądź nie pobieraniu zasiłku,
— zaświadczenie o okresach zatrudnienia, za które były płacone składki na ubezpieczenie społeczne oraz o okresach nieskładkowych,
— zaświadczenie z gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły ponadpodstawowej
lub szkoły wyższej o pobieraniu stypendium.

Opłaty:

Opłaty skarbowej nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Klient oczekuje do 30 dni.

Inne wskazówki, uwagi:

Na podstawie złożonego wniosku, pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania klienta i wnioskuje o pomoc.
Przyznanie świadczenia następuje decyzją Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w formie pisemnej, po uprawomocnieniu się decyzji wypłata świadczeń

Data sporządzenia

wtorek, 29 lip 2003 09:37

Data zatwierdzenia

wtorek, 29 lip 2003 09:49
Data dodania: wtorek, 29 lip 2003 09:37
Data upublicznienia: wtorek, 29 lip 2003 09:49
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1991 razy