BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Udzielanie pomocy w postaci schronienia, posiłku, odzieży, wyprawki

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Wizna, ul.Plac Kpt. Raginisa 35,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, pokój nr 2- parter,
tel. 219-60-56.

Wymagane dokumenty

— dowód osobisty,
— zaświadczenia o wysokości dochodów osób wspólnie zamieszkałych /tak jak w pkt.I przy zasiłkach stałych /,
— udokumentowanie faktu aktywnego poszukiwania pracy, bądź wydatków związanych z choroba lub niepełnosprawnością,
— zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o ubezpieczeniu,
— zaświadczenia z gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły ponadpodstawowej lub szkoły wyższej o pobieraniu stypendium.

Opłaty:

Opłaty skarbowej nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Klient załatwiany jest na bieżąco.

Inne wskazówki, uwagi:

Na podstawie złożonego wniosku pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania klienta i wnioskuje o pomoc.
Przyznanie świadczenia następuje decyzją Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie pisemnej, a po uprawomocnieniu się decyzji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania udzielonej pomocy. W przypadkach nie cierpiących zwłoki pomoc jest udzielana niezwłocznie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udziela schronienia, posiłku i niezbędnej odzieży osobom tego pozbawionym, poprzez skierowanie do noclegowni , domu dla bezdomnych i innych miejsc dających schronienia (np. ośrodki interwencji kryzysowej) jak również dostarcza bieliznę, odzież, obuwie stosownych rozmiarów i odpowiednich do pory roku. Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przyznawana jest dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole. W okresie zimowym zapewniany jest gorący posiłek w kuchni CARITAS , bądź innym zakładzie gastronomicznym osobom bezdomnym i potrzebującym.
Nie wydaje się decyzji na takie świadczenia jak:
- dzież używana,
- posiłki w kuchni Caritas.
Ponadto umieszczenie w noclegowni w przypadku, kiedy klient posiada dochód to umieszczenie jego nie wymaga decyzji.


Data sporządzenia

wtorek, 29 lip 2003 10:31

Data zatwierdzenia

wtorek, 29 lip 2003 13:35
Data dodania: wtorek, 29 lip 2003 10:31
Data upublicznienia: wtorek, 29 lip 2003 13:35
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1911 razy