BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydawanie dowodów osobistych

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Wiźnie

ul. Plac Kapitana Raginisa 35 pok. 10

tel. (86) 2196018

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o wydanie dowodu osobistego,
2. Odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński,
3. Odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku,
4. Na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby,
5. Dwa aktualne zdjęcia o wym.3,5 x 4,5 cm (przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
6. Stary dowód osobisty do wglądu (w przypadku wymiany).

Do wniosku nie dołącza się wymienionych w pkt. 2 i 3 odpisów aktu stanu cywilnego, jeżeli zostały sporządzone w urzędzie stanu cywilnego miejsca, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego. Osoba niepełnoletnia składa wniosek w obecności rodzica lub opiekuna prawnego

Opłaty:

Opłata za wydanie dowodu osobistego - 30 zł płatna w Oddziale Banku Spółdzielczego w Wiźnie

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Oczekiwanie na odbiór dowodu trwa około 1 miesiąca, ponieważ dane personalne wnioskodawcy przekazywane są drogą teletransmisji do centralnego punktu wytwarzania tych dokumentów i stamtąd gotowy dokument przekazywany jest ponownie do Urząd Stanu Cywilnego w celu przekazania wnioskodawcy.

Tryb odwoławczy:

W razie odmowy wydania dowodu osobistego odwołanie składa się do Wojewody Podlaskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie , za pośrednictwem Wójta Gminy Wizna. Odwołanie składa się w Urzędzie Gminy Wizna.

Inne wskazówki, uwagi:

- Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa wyłącznie osoba zainteresowana.
- Dowód osobisty odbiera się osobiście .
- Od roku 2003 wprowadzono obowiązek wymiany dowodów osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 r. , obowiązują następujące terminy :
1. od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. - wydanych w latach 1962 - 1972 ,
2. od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. - wydanych w latach 1973 - 1980 ,
3. od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. - wydanych w latach 1981 -1991 ,
4 . od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. - wydanych w latach 1992 - 1995 ,
5 . od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. - wydanych w latach 1996 - 2000,

Podstawa prawna:

Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10.04.1974r.- tekst jednolity Dz. U. nr 87 poz.960 z 2001 r. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.11.2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych i ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U. Nr 112 poz. 1182 z 2000 r.) Ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 86 poz. 960 z 2000 r. z późn. zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.11.2000r. w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego (Dz.U. Nr 105 poz.1110 z 2000 r.)

Data sporządzenia

poniedziałek, 21 lip 2003 07:50

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 21 lip 2003 07:59
Data dodania: poniedziałek, 21 lip 2003 07:50
Data upublicznienia: poniedziałek, 21 lip 2003 07:59
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2083 razy