BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Wiźnie
ul. Plac Kapitana Raginisa 35 pok. 10
tel. (86) 2196018

Wymagane dokumenty

1. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu – akt notarialny, aktualny wyciąg z księgi wieczystej, decyzja przydziału lokalu ( tryb decyzji obowiązywał do lipca 1994) lub umowa najmu lokalu do wglądu w oryginale.

Gdzie odebrać formularze:

Formularz wniosku o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych , zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych , można odebrać w pokoju nr 10

Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości 5zł za podanie , ponadto wnioskodawca w celu uzyskania zaświadczenia potwierdzającego jego dane osobowe ponosi opłatę skarbową za zaświadczenie w wysokości 11 zł . Pozostali wnioskodawcy ponoszą opłatę za udostępnienie jednostkowych danych zgromadzonych w zbiorze meldunkowym w wysokości 4% kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników -obecnie opłata wynosi 30,40 zł .

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Niezwłocznie - po zgłoszeniu się do Urząd Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy:

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia. Zażalenie wnosi się do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Wizna w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia . Zażalenie składa się w Urzędzie Gminy Wizna

Inne wskazówki, uwagi:

W Urzędzie Gminy w pok. nr 1 można nabyć znaki opłaty skarbowej i dokonać opłaty za udostępnienie danych osobowych .

Podstawa prawna:

Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10.04.74 – tekst jednolity Dz. U. Nr 87 poz. 960 z 2001 r. Ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 86 poz. 960 z 2000r.- późn. zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych , zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunków i sposobu ich wnoszenia – Dz. U. Nr 62 poz. 564 z 2002 r.

Data sporządzenia

poniedziałek, 21 lip 2003 08:05

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 21 lip 2003 08:09
Data dodania: poniedziałek, 21 lip 2003 08:05
Data upublicznienia: poniedziałek, 21 lip 2003 08:09
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2085 razy