BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Wizna,
ul. Plac Kpt. Raginisa 35,
pok. nr 6 – I piętro , tel. (086) 219-60-18

Wymagane dokumenty

1.Wniosek
2.Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych) lub aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców (w przypadku podmiotów posiadających osobowość prawną) kserokopia – oryginał do wglądu;
3.Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych (akt notarialny, wyciąg z księgi wieczystej, umowa najmu - w oryginale do wglądu);
4.Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
5.Decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży;
6.Dowód legalności funkcjonowania obiektu, w którym ma być prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych.

Opłaty:

Opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia jednorazowo za dany rok w przypadku uzyskania konecsji po raz pierwszy, kolejna opłata wyliczana jest indywidualnie dla każdego zezwolenia na podstawie art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi płatna na dowód wpłaty w BS Piątnica;Oddział Wizna Konto Nr 22876210190027867220000020.Należna opłata naliczana jest do 31 stycznia każdego roku , rozkładana na 3 równe raty, płatne do 31 stycznia, 31 maja i 30 września .

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia podania.

Tryb odwoławczy:

Na postanowienie służy zażalenie w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Wizna. Zażalenie składa się w pokoju nr 6. Na zezwolenie ( decyzję odmowną ) służy odwołanie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Wizna. Odwołanie składa się w pokoju nr 6.

Data sporządzenia

wtorek, 29 lip 2003 08:06

Data zatwierdzenia

wtorek, 29 lip 2003 08:11
Data dodania: wtorek, 29 lip 2003 08:06
Data upublicznienia: wtorek, 29 lip 2003 08:11
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 2027 razy
Ilość edycji: 1