BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Gminy na rok 2002

UCHWAŁA NR XXXII / 180 / 02 RADY GMINY WIZNA z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie budżetu gminy na 2 0 0 2 r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt. 9 lit. c, d, e oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 1996 r, Nr 13, poz.74 z późniejszymi zmianami ) oraz. art.48 ust. 1, art.52, 116, art. 122, art. 124, art. 128 ust.2 i art.134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz. 1014, z późniejszymi zmianami ) RADA GMINY u c h w a l a , co następuje :


§ 1.

USTALA SIĘ:

1. DOCHODY budżetu gminy w wysokości 6.332.587,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. WYDATKI budżetu gminy w wysokości 7.609.615,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

3.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
zgodnie z załącznikiem Nr 3

4. Dochody budżetowe w kwocie 25.000,- zł przeznacza się na spłatę pożyczki zaciągniętej
w 2001r. w WFOŚ i GW
5. Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.302.028,- zł
stanowią następujące przychody :
- pożyczka długoterminowa zaciągnięta w NFOŚ i GW
( transza przewidziana na 2002 r.) - 855.230,- zł;
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 446.798,- zł.

§ 2.

Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3.

Ustala się:
rezerwę ogólną w kwocie 60.000,- zł. na nieprzewidziane wydatki
rezerwę celową w kwocie 110.000,- zł z przeznaczeniem na :
remonty i modernizację dróg gminnych w kwocie 110.000,- zł.


§ 4


Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2002 r. w wysokości 2.539.380,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 5.


Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.400,- zł, oraz wydatki Funduszu w kwocie 10.000,- zł.
Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 6.

§ 6.

Dochody w kwocie 34.000,- zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.


§ 7 .

Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 7.

§ 8.

Upoważnia się Zarząd Gminy do :

dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu .

§ 9.


1.Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Gminy w roku budżetowym w kwocie 500.000,- zł§ 10.


Upoważnia się Zarząd Gminy do:
lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy,
zaciągania długu (zobowiązań) oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 ( Plan wydatków budżetu), załączniku Nr 4 ( Plan przychodów i rozchodów),
samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 500.000,- zł.


§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.


§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2002 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY


Kazimierz PTASZYŃSKI
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 8 mar 2004 15:23
Data opublikowania: poniedziałek, 8 mar 2004 15:25
Data edycji: poniedziałek, 8 mar 2004 00:00
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 6596 razy
Ilość edycji: 7