BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Gminy na rok 2003

UCHWAŁA NR VI / 35 / 03 RADY GMINY WIZNA z dnia 7 marca 2 0 0 3 r. W sprawie budżetu gminy na 2 0 0 3 r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt. 9 lit. c, d, e oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz.1591
z późniejszymi zmianami ) oraz. art.48 ust. 1, art.52, 116, art. 122, art. 124, art. 128 ust.2 i art.134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U.
z 2003 r. Nr 15 poz. 148) RADA GMINY u c h w a l a , co następuje :


§ 1.

USTALA SIĘ:

1. DOCHODY budżetu gminy w wysokości 6.387.129,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. WYDATKI budżetu gminy w wysokości 7.063.129,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

3.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
zgodnie z załącznikiem Nr 3

4. Dochody budżetowe w kwocie 275.000,- zł przeznacza się na spłatę pożyczek zaciągniętych
w 2001r. w WFOŚ i GW i NFOŚ i GW
5. Źródło pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 951.000,- zł
stanowią następujące przychody:
pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚ i GW – 500.000,- zł;
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 451.000,- zł;


§ 2.

Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3.

Ustala się:
rezerwę ogólną w kwocie 63.000,- zł. na nieprzewidziane wydatki§ 4


Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2003 r. w wysokości 1.782.000 ,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 5.

Przyjmuje się prognozowaną sytuację finansową gminy Wizna w latach 2003 – 2008 stanowiąca załącznik Nr 6.

§ 6.

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.000,- zł, oraz wydatki Funduszu w kwocie 8.000,- zł.
Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 7.

§ 7.

Dochody w kwocie 35.000,- zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.


§ 8 .

Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 8.

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy do :

dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu .

§ 10.


1.Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 500.000,- zł;

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy do:
lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy,
zaciągania długu (zobowiązań) oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 ( Plan wydatków budżetu), załączniku Nr 4 ( Plan przychodów i rozchodów),
samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 500.000,- zł.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY

SŁAWOMIR ABRAMOWICZ
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 8 mar 2004 15:32
Data opublikowania: poniedziałek, 8 mar 2004 15:40
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 6375 razy