BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXX / 121 / 05

z dnia 3 marca 2005 r.
budżetu gminy na 2 0 0 5 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt. 9 lit. c, d, e oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami ) oraz. art.48 ust. 1, art.52, 116, art. 122, art. 124, art. 128 ust.2 i art.134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 148, z późniejszymi zmianami ) RADA GMINY u c h w a l a , co następuje :


§ 1. USTALA SIĘ:
1. DOCHODY budżetu gminy w wysokości 7. 475. 323,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. WYDATKI budżetu gminy w wysokości 7. 767. 503,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
zgodnie z załącznikiem Nr 3
4. Dochody budżetowe w kwocie 300.000,- zł przeznacza się na spłatę pożyczek zaciągniętych w 2001r. i 2003r. w WFOŚ i GW i NFOŚ i GW
5. Źródło pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 592. 180,- zł stanowią następujące przychody:
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 346. 050,- zł;
- wolne środki - 246. 130,- zł;


§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 3. Ustala się:rezerwę ogólną w kwocie 60.000,- zł.


§ 4. 1. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2005 r. w wysokości 1.446.560 ,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 5
2. Określa się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 5. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.230,- zł, oraz wydatki Funduszu w kwocie 12.000,- zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 7.
§ 6. Dochody w kwocie 39.000,- zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
§ 7. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 8.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu .
§ 9. 1.Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 500.000,- zł

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy,
2. zaciągania długu (zobowiązań) oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 ( Plan wydatków budżetu), załączniku Nr 4 ( Plan przychodów i rozchodów),
3. samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 500.000,- zł.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
SŁAWOMIR ABRAMOWICZ
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 12 kwi 2006 09:13
Data opublikowania: środa, 12 kwi 2006 09:21
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 5741 razy