BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXXIX/148/06

z dnia 2 marca 2006r.

w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Wizna na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 d) oraz i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt.2 , art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 i 3 i art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104; zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420) – uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2006 w wysokości 7.335.325,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2.Ustala się wydatki budżetu na rok 2006 w wysokości 9.494.366,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.405.171,- zł i rozchody budżetu w kwocie 246.130,- zł – zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 1. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak załącznik Nr 4.
§ 3. Ustala się dochody budżetu w kwocie 39.383,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .
§ 4. 1. Ustala się:
1)wydatki majątkowe budżetu w wysokości 2.974.946,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
2) limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 6;
3) wydatki na programy i projekty ze środków publicznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 5. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:
1) na sfinansowanie zadań zlecanych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku - prowadzącym działalność pożytku publicznego na łączną kwotę 50.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 6. Tworzy się:
1) rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 70.000,-. zł;
§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 9;
§ 8.1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 1.000.000,- zł.
§ 9.1.Postanawia się zaciągnąć pożyczkę w kwocie 800.000,- zł z WFOS i GW z przeznaczeniem na sfinansowanie modernizacji hydroforni w Wiźnie.
2. Przewiduje się spłatę pożyczki w latach 2007 – 2008.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia umowy pożyczki zgodnie z treścią ust.1.
§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na inwestycje i wieloletnie programy inwestycyjne ,zgodnie z załącznikami Nr 5 i Nr 6;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym,
3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 1.000.000,- zł,
4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 11. 1. Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2006, przyjmuje się Prognozę Łącznej Kwoty Długu Gminy Wizna, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
2. Prognozowana sytuacja finansowa w latach 2006 – 2008 stanowi załącznik Nr 11 i 11a.
§ 12. Ustala się szczegółowość:
1) informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2006 r. – jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale;

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .

Przewodniczący Rady Gminy Wizna
Sławomir Abramowicz
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 12 kwi 2006 09:25
Data opublikowania: środa, 12 kwi 2006 09:31
Data edycji: czwartek, 26 kwi 2007 14:54
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 5829 razy
Ilość edycji: 2