BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXI / 107 / 08

Uchwała Nr XXI / 107 / 08
Rady Gminy Wizna
z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wizna na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 10. 591. 131,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12. 456. 791,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2009 roku).
§ 3
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.865. 660,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 247.660,- zł,
2) pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku w kwocie - 1.274.000,- zł,
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 344.000,- zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 2.209.660,- zł, rozchody w wysokości 344.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 4
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 100.000,- zł,
2) celową w wysokości - 34.000,- zł,
z przeznaczeniem na:
a) wydatki bieżące dotyczące zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 4.000,- zł,
b) wydatki bieżące dotyczące remontów szkół w kwocie - 30.000,- zł,


§ 5
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 44.427,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 44.427,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
§ 7
1. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 80.360,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 64.000,- zł, zgodnie załącznikiem nr 7.
§ 8
1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 7. 000,- zł,
2) wydatki - 29. 000,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 9
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 600.000,- zł;
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościo-wych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 344.000 zł.
§ 10
Upoważnia się Wójta/Burmistrza/Prezydenta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000,- zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 1.500.000,- zł,
c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 9
§ 12
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady Gminy

Szulc Zbigniew
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 18 lut 2009 09:58
Data opublikowania: środa, 18 lut 2009 10:05
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 4890 razy