BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IV / 14 / 11

Rady Gminy Wizna z dnia 20 stycznia 2011 r.

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wizna  na rok 2011.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

 

Dochody budżetu gminy w wysokości 10. 096. 651,-   zł, z tego :

- bieżące w wysokości 9.837.342,- zł,

- majątkowe w wysokości  259.309,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

 

Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.385.686,-  zł, z tego :

- bieżące w wysokości 9.274.520,- zł,

- majątkowe w wysokości 4.111.166,- zł, zgodnie  z załącznikiem Nr 2

§ 3

 

W budżecie tworzy się rezerwy:

1)   ogólną w wysokości    - 100.000,-  zł,

2)   celową w wysokości   -      8.000,-  zł,

z przeznaczeniem na:

a)      wydatki bieżące dotyczące zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 8.000,- zł,

§ 4

 

1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 3  

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości  3.462.169,-  zł,

 zgodnie z załącznikiem Nr 4

 

§ 5

1.    Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.289.035,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)        zaciąganych kredytów w kwocie                                                         - 150.000,- zł,

2)        zaciąganych pożyczek w kwocie                                                          - 828.500,- zł,

3)        zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                            - 1.785.842,- zł;

4)        nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie                                 - 274.693,- zł,

5)        wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie                                                                                        - 250.000,- zł.

 

 

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.927.035,- zł,  oraz łączną kwotę rozchodów budżetu  w wysokości  638.000,-  zł, zgodnie z  załącznikiem Nr 5.

 

§ 7

 

Limity zobowiązań z tytułu  kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)        sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu                   - w kwocie 600.000,- zł;

2)        sfinansowanie planowanego deficytu budżetu                    - w kwocie 3.289.035,- zł;

3)        spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów                                     - w kwocie  638.000,- zł;

 

 

§ 8

1.      Ustala się dochody w kwocie 46.320,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 47.620,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania  narkomanii i przemocy w rodzinie.

2.      Ustala się dochody w kwocie 4.000,- zł i wydatki w kwocie 14.500,- zł związane z realizacja zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

 

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy,

zgodnie z załącznikiem  Nr 6

 

§ 10

 

Upoważnia się Wójta Gminy do  :

1.    zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a)       sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu                        - w kwocie 600.000,- zł;

b)      sfinansowanie planowanego deficytu budżetu                       -  w kwocie 3.289.035 zł;

c)      spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów                              - w kwocie 638.000,- zł.

 

 

2.      a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

      b)  przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3.       dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4.      Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5.      lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku

i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

                Danuta  Trepanowska

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 11 kwi 2011 13:05
Data opublikowania: poniedziałek, 11 kwi 2011 13:11
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 4765 razy