BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

STATUT

Szkoły Podstawowej w Rutkach
Rutki , luty 2003r.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr VI/30/99 Rady Gminy Wizna z dnia 25 lutego 1999 r.,
Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r.( Dz. U. Nr 95, poz.425 z póź. zm.),
Rozporządzenie MENiS z dn. 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz. 96),
Konwencja Praw Dziecka ( DZ. U. z 1991r. Nr 120, poz. 526),
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Rozdział I
Nazwa i typ szkoły
Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa w Rutkach, 18 - 430 Wizna.
Szkoła jest publiczną sześcioklasową szkołą podstawową zgodnie z uchwałą Nr VI/30/99 Rady Gminy Wizna z dnia 25 lutego 1999 roku i realizuje program nauczania zatwierdzony przez MEN.
Organem prowadzącym Szkołę Podstawową w Rutkach jest Gmina Wizna.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą Podstawową w Rutkach jest Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
Szkoła działa na podstawie niniejszego Statutu oraz zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty / Dz. U. Nr 95, poz. 425 z póź. zm. / oraz wynikającymi z niej zarządzeniami wykonawczymi.
Szkoła utrzymywana jest z subwencji państwa i środków samorządu terytorialnego.
Nauka w szkole jest bezpłatna.
Środki finansowe uzupełniające pochodzą z dobrowolnych wpłat rodziców uczniów tej szkoły zwanych dalej Radą Rodziców.
Rozdział II
Cele i zadania szkoły
1) Szkoła zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralno - emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. W realizacji tego zadania szkoła uwzględnia program wychowawczy szkoły i program profilaktyki szkolnej dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, respektując przepisy prawa zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, Deklaracji Praw Dziecka ONZ, Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka.
2) Szkoła realizuje zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a mianowicie:
a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
b) umożliwia kontynuację nauki w gimnazjum,
c) zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną i zdrowotną oraz pełne bezpieczeństwo w szkole i w czasie zajęćd) organizowanych przez szkołę,
e) umożliwia uczniom rozwój ich zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych poprzez organizowanie wycieczek krajobrazowych, poprzez udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych, w wyjazdach na przedstawienia teatralne, w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, artystami, aktorami, poprzez udział w konkursach, turniejach, imprezach sportowych itp.
f) organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły,
g) zapewnia uczniom pomoc psychologiczną poprzez stały kontakt i współpracę z poradnią psychologiczno - pedagogiczną oraz organizowanie zajęćh) z gimnastyki korekcyjnej, jeżeli jest przygotowany nauczyciel do ich prowadzenia,
i) umożliwia realizowanie indywidualnego toku nauki dla uczniów uzdolnionych. Szczegółowe zasady i tryb udzielania zezwoleń na indywidualny tok nauki określa MEN,
j) umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności naukę oraz własnej historii i kultury,
k) zapewnia podtrzymywanie kultury i tradycji regionalnej.
3. Zadania opiekuńcze szkoły realizowane są poprzez:
pełnienie dyżurów nauczycieli w czasie przerw lekcyjnych,
wyznaczenie sal lekcyjnych do nauczania zintegrowanego na I - szej kondygnacji budynku szkolnego,
zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpieczeństwa na wycieczkach organizowanych przez szkołę zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi organizację turystyki i wypoczynku w szkole,
zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży podczas przebywania w budynku szkolnym oraz na boisku szkoły,
otoczenie opieką dzieci z oddziału przedszkolnego,
sprawowanie indywidualnej opieki nad dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi.
Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i poradni psychologicznej może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, wyznaczając nauczyciela opiekuna.
Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca prowadzi swój oddział w ciągu całego etapu edukacyjnego. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny dostosowane być do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
uwzględnia życzenia rodziców co do wyboru wychowawcy,
rada klasowa może zwrócić się do dyrektora z prośbą o zmianę wychowawcy klasy. Wniosek rady klasowej powinien być umotywowany,
dyrektor szkoły w ciągu 14 dni musi się ustosunkować do prośby rady klasowej.

Rozdział III
Organy szkoły oraz ich zadania

1. Organami szkoły są:
dyrektor szkoły,
rada pedagogiczna,
rada rodziców,
samorząd uczniowski.
Dyrektor szkoły
2. Dyrektor szkoły w ramach jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialności sprawuje nadzór, kieruje i ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy dydaktyczno - wychowawczej, opiekuńczej i administracyjno - gospodarczej szkoły, w tym przede wszystkim za:
racjonalne planowanie i właściwą organizację pracy, zgodną z potrzebami uczniów i środowiska szkolnego, zasadami higieny pracy umysłowej, ładu, porządku i dyscypliny,
poziom i wyniki w pracy dydaktyczno - wychowawczej,
sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego, udzielanie nauczycielom niezbędnego instruktażu i pomocy oraz ukierunkowanie ich wysiłku na systematyczne pogłębienie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych, realizację uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach kompetencji,
tworzenie właściwej atmosfery pracy opartej na zasadach wzajemnej życzliwości i szacunku,
zaspokojenie kulturalnych i zdrowotnych potrzeb uczniów oraz organizowanie ich czasu wolnego w ramach programowej działalności szkoły,
zapewnienie uczniom, nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły należytego stanu higieniczno - sanitarnego pomieszczeń szkolnych, warunków bezpieczeństwa uczniów i pracowników na terenie szkoły oraz w czasie zajęć organizowanych przez szkołę poza budynkiem szkoły,
majątek szkoły i prawidłowe powierzenie odpowiedzialności materialnej za poszczególne składniki majątkowe podległym sobie pracownikom,
współpracę szkoły z radą rodziców, samorządem uczniowskim,
dokumentację szkolną.
3. Dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
4. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
5. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,
wcześniejszego przyjęcia dziecka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologicznej i na prośbę rodziców dziecka wyrażoną w podaniu,
odroczenia obowiązku szkolnego uczniów, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej.
Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.
Dyrektor szkoły sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły.
Dyrektor szkoły współdziała z rodzicami uczniów, którzy zobowiązani są do:
dopełniania czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.
Rodzice zobowiązani są do przybycia do szkoły na prośbę nauczyciela lub dyrektora w sprawach dotyczących dziecka.
Dyrektor szkoły ma prawo do:
wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły,
decydowania o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej funkcjonowania bieżącego,
formalnej oceny pracy nauczycieli i innych pracowników,
podpisywania dokumentów i korespondencji.
W przypadku nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni upoważniony pisemnie przez dyrektora członek rady pedagogicznej.
Dyrektor określa jego kompetencje, które w szczególności dotyczą:
bezpieczeństwa dzieci i pracowników przebywających w szkole,
czuwania nad prawidłowym przebiegiem zajęć dydaktycznych.


Rada Pedagogiczna

Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni, bez względu na wymiar czasu pracy.
Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
Uchwały rady pedagogicznej zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. (Załącznik nr 1)
Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzaniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej.
Do kompetencji rady pedagogicznej należy:
uchwalanie regulaminu własnej działalności,
zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
podejmowanie uchwały o skreśleniu ucznia z listy uczniów, oraz o przeniesieniu ucznia do innej szkoły podstawowej na terenie gminy,
podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
zatwierdzanie planów pracy szkoły,
ustalania organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Rada Pedagogiczna ma prawo do opiniowania:
arkusza organizacyjnego szkoły,
tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
projektu planu finansowego szkoły,
wniosków dyrektora o przyznaniu nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień,
propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole.
Rada pedagogiczna maże występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole.

Rada rodziców

W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów zgodnie z art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty.
Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. ( Załącznik nr 2 )
Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów.
Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskiem i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.
Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
Rodzice na spotkaniach z wychowawcami zostają zapoznani z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno - wychowawczymi w danej klasie oraz przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania.
Rodzice mają prawo uzyskiwać w każdym czasie informację na temat zachowania swego dziecka, jego postępów w nauce.
Rodzice mogą wyrażać i przekazywać organowi sprawującemu nadzór opinie na temat pracy szkoły.
Szkoła organizuje stałe formy spotkań z rodzicami w celu informowania oraz dyskusji na tematy wychowawcze:
dyrektor szkoły na zebraniu rodziców we wrześniu przedstawia założenia planu edukacyjnego szkoły,
zebrania klasowe - trzy razy w ciągu roku,
c) kontakty indywidualne.

Samorząd uczniowski

W szkole działa samorząd uczniowski zwany dalej "samorządem".
Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów.
Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia, takich jak:
prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
prawo do pisania artykułów, wierszy na gazetkę szkolną,
prawo organizowania działalności szkolnej: kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.


Rozdział IV
Organizacja szkoły

1. Szkoła jest placówką oświatowo - wychowawczą kształtującą dzieci od klasy pierwszej do klasy szóstej.
Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego, a dyrektor szkoły podaje do wiadomości nauczycieli, uczniów i rodziców.
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły na podstawie planu nauczania i planu finansowego szkoły. Arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku zatwierdza organ prowadzący do 30 maja danego roku.
W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, liczbę godzin z poszczególnych przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania, zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dopuszczonych do użytku szkolnego.
Liczba uczniów w oddziale zależy od liczebności danego rocznika uczniów należących do obwodu szkoły. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy jeżeli średnia liczba uczniów w każdym z tych oddziałów byłaby niższa niż 18. Dopuszcza się możliwość tworzenia oddziału o liczbie uczniów niższej niż 18, jeżeli wśród uczniów tego oddziału są uczniowie (od 3 do 5), którzy posiadają orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej o obniżonym poziomie wymagań, bądź są uczniami, którzy realizują program klasy specjalnej.
W szkole jest prowadzony oddział przedszkolny realizujący podstawy programowe wychowania przedszkolnego na zlecenie organu samorządowego gminy. Dzienny czas pracy przedszkola ustalany jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora szkoły z uwzględnieniem przepisów w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci sześcioletnie.
Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III szkoły określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. Szczegółowy dzienny rozkład ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia.
Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8.00, przerwy trwają po 10 minut / wyjątek przerwa po trzeciej lekcji trwa 20 minut/ .
W szkole zgodnie z ramowym planem nauczania dopuszcza się przy nauczaniu niektórych przedmiotów, podział oddziałów na grupy. Zasady podziału na grupy regulują odrębne przepisy dotyczące podziału na grupy na wychowaniu fizycznym, języku obcym i informatyce / w grupach od 12 do 26 uczniów lub za zgodą organu prowadzącego/ .
Niektóre zajęcia obowiązkowe np. nauczanie języków obcych, elementy informatyki, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów. Czas trwania tych zajęć wynosi 45 minut. Są one organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.
Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej nie powinna przekraczać 12 uczniów, a zespołów korekcyjno - kompensacyjnych od 2 do 5.
Szkoła stwarza warunki do przygotowania i picia herbaty przez uczniów.
Przygotowywaniem herbaty zajmuje się pani woźna. Odpłatność za korzystanie z herbaty uiszczają rodzice.
Szkoła posiada bibliotekę szkolną, która służy realizacji potrzeb uczniów, rozwijaniu ich zainteresowań, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły.
Nauczyciel bibliotekarz jest odpowiedzialny za dobór księgozbioru, jego zabezpieczenie i utrzymanie w należytym stanie. Prowadzi zajęcia z zakresu przysposobienia czytelniczego i informacyjnego uczniów, organizuje i popularyzuje czytelnictwo na terenie szkoły.
Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia:
gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
korzystanie ze zbiorów i wypożyczanie ich poza bibliotekę,
prowadzenie przysposobienia czytelniczego uczniów w grupach i oddziałach.
Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
Do zadań nauczyciela - bibliotekarza należą:
opracowywanie zgromadzonych materiałów bibliotecznych,
udostępnianie materiałów bibliotecznych oraz udzielanie pomocy fachowej w ich wykorzystaniu,
informowanie o zawartości zbiorów,
kształcenie u uczniów podstawowych elementów kultury czytelniczej,
organizowanie konkursów czytelniczych na poziomie klas I-III i IV-VI
opracowanie regulaminu pracy biblioteki, planu pracy i przedstawienie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej,
przygotowywanie sprawozdań o stanie czytelnictwa uczniów poszczególnych klas,
informowanie wychowawców klas o czytelnictwie uczniów,
nagradzanie najlepszych czytelników nagrodami książkowymi,
branie udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez instytucje wspomagające szkołę
dokonywanie selekcji księgozbioru.
19. Skontrum w bibliotece dokonuje komisja powołana przez dyrektora szkoły, nie
rzadziej niż co 5 lat i przy każdej zmianie opiekuna.
20. Organizację biblioteki szkolnej określają odrębne przepisy.
Dla realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z:
pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
biblioteki,
sklepiku uczniowskiego,
szatni,
świetlicy.
22. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na organizację dojazdu szkoła organizuje świetlicę:
w świetlicy zajęcia są prowadzone w grupach wychowawczych,
liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25 uczniów,
regulamin i plan pracy świetlicy przedstawiony jest na Radzie Pedagogicznej,
uczeń ma obowiązek przebywania w świetlicy w określonym czasie.
23. Uczniowie uczęszczają na lekcje religii za zgodą rodziców.
24. Ocena z religii wyrażona jest stopniem.
25. Uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z
zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych /na podstawie
rozporządzenia MEN z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu
organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach/.


Rozdział V
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. Zasady
zatrudniania określają odrębne przepisy.
Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:
realizowanie programu kształcenia, wychowania i opieki w przydzielonych przedmiotach, klasach i zespołach osiągając optymalne cele szkoły ustalone w programach i planie pracy szkoły,
wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej,
wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,
bezstronne, obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów,
informowanie (rodziców uczniów oraz wychowawcy klasy i dyrektora, a także radę pedagogiczną) o wynikach dydaktyczno - wychowawczych swoich uczniów zgodnie z WSO,
branie udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole i przez instytucje wspierające szkołę,
prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przedmiotu .
Nauczyciel ma prawo do:
decydowania w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu,
decydowania o treści programu koła lub zespołu, jeśli takie koło prowadzi,
decydowania o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów,
współdecydowania o ocenie zachowania uczniów,
wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów,
wyjaśnienia skierowanych przeciwko nim uwag wyłącznie w obecności wnoszącego uwagi,
korzystania z funduszy socjalnych i zdrowotnych na podstawie obowiązujących przepisów.
Nauczyciel odpowiada:
służbowo przed dyrektorem szkoły za:
poziom wyników dydaktyczno - wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach stosownie do realizowanego programu i warunków, w jakich działał,
stanu warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych.
służbowo przed władzami szkoły, ewentualnie cywilnie lub karnie za:
tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych,
nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru,
zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez kierownictwo szkoły, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.
Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespół przedmiotowy. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje wybrany spośród nauczycieli przewodniczący zespołu.
Cele przedmiotowego zespołu obejmują:
zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,
wspólne opracowania szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania.
Nauczyciel może być wyróżniany i nagradzany.
Nauczyciela wyróżnia się za wzorowe wykonywanie obowiązków dydaktyczno-wychowawczych , zaangażowanie w realizację zajęć, wykonywanie prac wykraczających poza jego obowiązki. Nagroda przyznawana jest na podstawie odrębnego regulaminu.
Nagroda może być przyznana w formie:
ustnego podziękowania dyrektora szkoły na forum Rady Pedagogicznej,
pisemnego podziękowania dyrektora dołączonego do akt osobowych,
nagrody pieniężnej dyrektora szkoły,
wystąpienia z wnioskiem do organów nadzorujących szkołę,
wniosku o odznaczenie państwowe,
nagrody jubileuszowej z zakładowego funduszu nagród.
Wnioski, o których mowa w pkt. 10 ust. d , e , podlegają zaopiniowaniu przez Radę
Pedagogiczną szkoły.
12. Pracą wychowawczą klasy kieruje nauczyciel - wychowawca, którego zadaniem jest:
przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,
inspirowanie do działań aktywnych uczniów,
rozwiązywanie konfliktów w zespole.
13. Wychowawca klasy prowadzi dokumentację :
a) plan pracy dydaktyczno-wychowawczej klasy,
b) dziennik lekcyjny,
arkusze ocen.
14. Szkoła zatrudnia pracowników niepedagogicznych, których obowiązkiem jest:
dbać o czystość i porządek na terenie szkoły,
stosować się do poleceń przełożonego dotyczących pracy,
przestrzegać ustalonego czasu pracy,
rzetelnie wykonywać obowiązki w ramach ustalonego zakresu czynności.


Rozdział VI
Uczniowie szkoły

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, po czym kontynuuje naukę w gimnazjum.
2. Nauka w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa. Granice obwodu
szkolnego określa Rada Gminy.
3. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które przed
dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia
nauki szkolnej.
Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej.
W przypadku uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.
Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły podstawowej, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej.
Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określić jego warunki. Dziecko spełniające obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas szkoły podstawowej lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor zezwolił na taka formę spełniania obowiązku szkolnego.
Dziecko zapisuje się do klasy pierwszej szkoły podstawowej z rocznym wyprzedzeniem.
Do szkoły podstawowej przyjmuje się:
z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły,
na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.
Do klasy programowo wyższej w szkole podstawowej przyjmuje się ucznia na podstawie:
świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,
pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych na zasadach określonych w przepisach dotyczących klasyfikowania i promowania uczniów:
w przypadku przyjmowania do szkoły podstawowej ucznia który wypełnia obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie art. 16. ust. 8 ustawy o systemie oświaty,
w przypadku zmiany typu szkoły, profilu klasy lub ubiegania się do klasy wyższej, niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia.
świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
Egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa w ust. 8, art. 16 ustawy o systemie oświaty przeprowadza się ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych ujętych w planach nauczania klas niższych od klasy tej szkoły, do której uczeń przechodzi, z wyjątkiem wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki.
Różnice programowe przedmiotów objętych w klasie nauką do której uczeń przechodzi są uzupełniane w czasie i według zasad ustalonych przez nauczyciela.
Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi naucza się innego języka ( języków ) obcego niż ten, którego uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału ( grupy ) w tej samej szkole, uczeń może:
uczyć się języka ( języków ) obowiązującego w danym oddziale,
kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył się w poprzedniej szkole, albo,
uczęszczać do klasy z danym językiem w innej szkole.
Ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka ( języków ) obcych jako
Przedmiotu obowiązkowego, egzaminuje i ocenia nauczyciel języka obcego z tej lub innej szkoły, wyznaczony przez dyrektora szkoły, a w przypadku, gdy dyrektor nie może zapewnić specjalisty danego przedmiotu przez organ prowadzący szkołę. (Dz. U. z 1992 r. Nr 42, poz. 186 )
Dyrektor szkoły decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły podstawowej. Przyjęcie do szkoły podstawowej dziecka spoza jej obwodu szkolnego wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka.
Nie spełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:
3 km w przypadku uczniów klas I - IV
4 km w przypadku klas V - VI
Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza wyżej wymienione odległości, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.

Prawa i obowiązki ucznia

17. UCZEŃ MA PRAWO DO:

właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami,
życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczącej życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza to dobra innych osób,
rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
pomocy w przypadku trudności w nauce, uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych,
korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,
korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętów, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki, uczestnictwa w zajęciach świetlicowych w trakcie i po zakończeniu zajęć lekcyjnych,
bezpłatnego dowożenia do szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami,
wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole,
godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz przez udział w konkursach i zawodach sportowych.

18. UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:

systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
usprawiedliwiania nieobecności w szkole,
nadrabiania zaległości programowych,
przestrzegania zasad kultury w stosunku do kolegów, nauczycieli i wszystkich ludzi,
przeciwdziałania w niszczeniu majątku szkolnego, oraz ponoszenia kosztów za udowodnione zniszczenia,
szanowania symboli narodowych i szkolnych,
podporządkowania się postanowieniom zawartym w statucie.

Zachowanie ucznia podlega ocenie zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem
oceniania i według kryteriów opracowanych przez Radę Pedagogiczną.
Szkoła opracowuje wewnątrzszkolny system oceniania i program wychowawczy.
Stanowią one załączniki do statutu. Tworzenie w/w systemów jest procesem
permanentnym. Ewentualne zmiany i poprawki doskonalące systemy wprowadza się
drogą aneksów, w wyniku decyzji podjętych przez Radę Pedagogiczną.
wstępną propozycję oceny z zachowania ucznia ustala wychowawca klasy wspólnie z uczniami,
ocenę z zachowania wystawia wychowawca klasy w porozumieniu z wychowankiem, zespołem klasowym i nauczycielami,
ostateczną decyzję w sprawie oceny z zachowania podejmuje rada pedagogiczna w formie uchwały,
rodzic bądź opiekun prawny dziecka ma prawo odwołać się od oceny z zachowania składając pisemny wniosek do dyrektora szkoły na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym


Nagrody i kary

Społeczność szkolna nagradza ucznia za :
rzetelny stosunek do nauki i obowiązków szkolnych, potwierdzony wynikami w nauce i dobra postawą,
pracę społeczną i pomoc innym,
szczególne osiągnięcia w określonym kierunku wiedzy,
godne reprezentowanie szkoły,
dzielność i odwagę,
Wyróżnienia i nagrody udzielane są w formie:
wpisu do dziennika,
b) pochwały wychowawcy klasy na jej forum,
c) pochwały dyrektora szkoły na apelu szkolnym,
d) listu do rodziców,
e) nagrody rzeczowej, dyplomu uznania,
f) świadectwa promocyjnego z wyróżnieniem ze średnią ocen co najmniej 4,75 i
co najmniej dobrą oceną z zachowania,
Wyróżnienie lub nagrodę przyznaje się na wniosek:
nauczyciela
wychowawcy klasy,
nauczyciela przedmiotu,
dyrektora szkoły,
rady pedagogicznej.
Uczeń podlega karze za :
nieprzestrzeganie postanowień zawartych w statucie szkoły dotyczących ucznia,
nieprzestrzeganie zarządzeń dyrektora szkoły oraz poleceń nauczyciela.
Kara może być udzielona w formie:
a) wpisu do dziennika,
b) upomnienia lub nagany udzielonej na forum klasy przez wychowawcę,
c) upomnienia lub nagany udzielonej przez dyrektora szkoły na apelu szkolnym
za zgodą rodziców,
Informacji ustnej lub pisemnej dla rodziców,
przeniesienia do innej szkoły w uzgodnieniu ze szkołą przyjmującą ucznia, po wystąpieniu dyrektora do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie,
27. Kary mogą być udzielane na wniosek:
wychowawcy klasy,
nauczyciela przedmiotu,
dyrektora szkoły,
rady pedagogicznej.
28. Karę określoną w punkcie 26 ust. d udziela rada pedagogiczna.
29. Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się od nałożonej kary określonej w
punkcie 27 ust a i b do dyrektora szkoły, natomiast jeżeli kara została określona w
punkcie 27 ust c i d mogą odwołać się do organu nadzorującego .
30. Dyrektor szkoły ma obowiązek przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu
14 dni od daty otrzymania odwołania, a organ nadzorujący w ciągu 30 dni.ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe

Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.
Dopuszcza się możliwość zmiany Statutu lub jego części po zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną oraz stwierdzeniu zgodności z prawem kuratora oświaty.
4. Dyrektor szkoły zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim
członkom społeczności szkolnej.

Statut Szkoły zgodnie z nowelizacją Ustawy o Systemie Oświaty został ponownie przyjęty Uchwałą nr 1 na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 13-02-2003r.


Data powstania: poniedziałek, 8 mar 2004 16:09
Data opublikowania: poniedziałek, 8 mar 2004 16:11
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 7772 razy