BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie

18-430 WIZNA  pl. kpt. Władysława Raginisa 35

tel. 86 888 90 15

Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie: bip.ops.wizna.hi.pl

e-mail: ops@gminawizna.pl

Pracownicy GOPS:
• Kierownik – Marzena Gajewczyk 
- Starszy Pracownik Socjalny - Karolina Szydłowska

- Pracownik Socjalny- Wioleta Mielnicka

- Pracownik Socjalny - Marta Laskowska
- Inspektor  - Urszula Parzych
STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIŹNIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie zwany w dalszej treści statutu „Ośrodkiem” działa na podstawie:

1) uchwały Nr 49 / XI Gminnej Rady Narodowej w Wiźnie z dnia 29 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej;

2) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr.23, poz.220, Nr.62, poz.558, Nr113, poz.984, Nr.153, poz.1271, Nr.214, poz.1806; z 2003 r. Nr.80, poz.717, Nr.162, poz.1568:z 2004 r. Nr.102, poz.1055),

3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr. 64, poz. 593, NR.99, poz. 1001 ),

4) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. Nr. 128, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr. 35, poz. 305 i Nr. 64, poz. 593 ),

5) ustawy z dnia 26 pażdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2002 r. Nr.147, poz.1231, Nr.167, poz.1372, z 2003 r. Nr.80, poz.719, Nr. 122, poz.1143 ),

6) niniejszego statutu.

2.1. Terenem działania Ośrodka Pomocy Społecznej jest Gmina Wizna

2. Siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej jest miejscowość Wizna

3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie jest jednostką budżetową Gminy Wizna

II. PRZEDMIOT DZIAŁANIA I ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIŹNIE

4.Przedmiotem działania Ośrodka jest realizacja zadan własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, a w szczególności:

1) opracowanie i realizacja gminnej strategii integracji i polityki społecznej obejmującej w szczególności programy: pomocy społecznej, polityki parorodzinnej, ochrony zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, budownictwa socjalnego i edukacji publicznej,

2) analizowanie i ocena zjawisk społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,


3) zapewnienie osobom i rodzinom wsparcia w przezwyciężeniu trudnej sytuacji, jakiej nie są w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby, uprawnienia i możliwości,

4) zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętymi skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,


5) doprowadzenie, w miarę możliwości, osoby i rodziny otrzymujące pomoc społeczną do życiowego usamodzielnienia,

6) integrowanie ze środowiskiem osoby wykluczone społecznie,


7) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca Gminy w tym domu,

8) organizowanie usług opiekuńczych dla osób starszych,


9) przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz udzielenie pomocy rzeczowej – zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

10) sprawienie pogrzebu osobom bezdomnym i nie mającym prawa do zasiłku pogrzebowego,

11) prowadzenie pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom,

12) przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych, którymi są:

a) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
b) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne.


13) wykonywanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych przez administrację rządową i samorządową.

5.1. Wójt Wizny udziela Kierownikowi Ośrodka upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej oraz z zakresu świadczeń rodzinnych należących do właściwości Gminy.

5.2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone innej osobie na wniosek Kierownika Ośrodka.

6.1. Ośrodek w trakcie realizacji statutowych działań współpracuje z organizacjami społecznymi, Kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

6.2. Ośrodek współpracuje także przy realizacji zadań z innymi jednostkami organizacyjnymi samorządu, administracją rządową, ośrodkami pomocy społecznej sąsiednich gmin, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, urzędami pracy, służbą zdrowia, ubezpieczeniami społecznymi, policją, sądami i innymi podmiotami realizującymi cele z zakresu pomocy społecznej.

6.3. Ośrodek do realizacji swoich zadań statutowych może podpisywać stosowne porozumienia.

7. Ośrodek może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenie alimentacyjne.

8. Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do właściwych organów.

9.1. Na czele Ośrodka stoi Kierownik, który kieruje jego pracą i reprezentuje go na zewnątrz.
9.2. Kierownik Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Wizny
9.3. Zwierzchnikiem służbowym w stosunku do kierownika jest Wójt.

10.1. Kierownik zatrudnia, zwalnia i awansuje pracowników Ośrodka. Jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

10.2. Kierownik Ośrodka jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka.
10.3. Pracownicy Ośrodka są wynagradzani według zasad określonych obowiązującymi przepisami.

III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKA

11. Do obowiązków Kierownika Ośrodka należy w szczególności:

1) organizowanie pracy Ośrodka,
2) składanie Radzie Gminy Wizny sprawozdań z działalności Ośrodka i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
3) prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej,
4) kierowanie podległymi pracownikami.

12. Obsługę finansową i księgową Ośrodka prowadzi Urząd Gminy w Wiżnie.

13. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt i Wojewoda Podlaski

IV.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14. Zmiana Statutu Ośrodka następuje w drodze uchwały Rady Gminy Wizna.
UCHWAŁA NR XXVIII/112/05
RADY GMINY WIZNA
z dnia 31 stycznia 2005 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wiźnie


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. H i art. 40 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. 2001r. Nr.142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80. poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr.102, poz.1055), oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64, poz. 593 zm. Nr 99, poz.1001 ) uchwala się co następuje:1. W uchwale Rady Gminy Wizna Nr XXIII / 88 / 04 z dnia 26 sierpnia 2004r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wiźnie wprowadza się następującą zmianę:

W załączniku do uchwały – Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie dodaje się w 4a w brzmieniu:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie prowadzi w imieniu Gminy sprawy związane z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Sławomir Abramowicz
UCHWAŁA NR XXIII/88/04

RADY GMINY WIZNA

z dnia 26 sierpnia 2004 roku

w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wiźnie


Na podstawie art. 18 ust. 2 lit. H i art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym ( Dz.U. 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055 ), oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. nr 64, poz. 593 zm. Nr 99, poz.1001 ) uchwala się, co następuje:1. Nadaje się statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wiźnie w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna


3. Traci moc uchwała Nr XVII/83/2000 Rady Gminy Wizna z dnia 28.06.2000r.

4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady

Sławomir Abramowicz

Data powstania: środa, 3 wrz 2003 09:51
Data opublikowania: środa, 3 wrz 2003 09:58
Data edycji: środa, 3 wrz 2003 10:06
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 16044 razy
Ilość edycji: 12