BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 172025B przez wieś Męczki

 

GK.271.3.2014                                              Wizna, dn. 28.04.2014r.

 

ZAWIADOMIENIE
o  wyborze  najkorzystniejszej oferty


Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) niniejszym informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 172025B przez wieś Męczki” wybrano jako najkorzystniejszą - ofertę nr 1 złożoną przez WykonawcęPrzedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „Trakt” Sp. z o.o., ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

Wybrana oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena –100%), tj. zawierała najniższą cenę brutto spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu – 349.462,19 brutto, w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena100 pkt.
Łączna liczba punktów – 100 pkt.

Jednocześnie  informuję, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „Trakt” Sp. z o.o., ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 100 pkt, Łączna liczba punktów – 100 pkt

Oferta nr 2
BIK-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 99,37 pkt, Łączna liczba punktów – 99,37 pkt

Zamawiający zawiadamia również, że w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Zamawiający zawiadamia, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a)  ustawy – Prawo zamówień publicznych, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

WÓJT

dr inż. Zbigniew Sokołowski

 

Data powstania: poniedziałek, 28 kwi 2014 11:25
Data opublikowania: poniedziałek, 28 kwi 2014 11:36
Data przejścia do archiwum: środa, 4 lut 2015 10:20
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1477 razy