BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZETARG NIEOGRANICZONY

„Dowóz uczniów na terenie gminy Wizna do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wiźnie w roku 2005/2006 tj. od dnia 01 września 2005 r do 30 czerwca 2006 r” z opcją przedłożenia na kolejne dwa lata.
OGŁOSZENE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI
PONIŻEJ 60 000 EURO

Urząd Gminy Wizna, 18 – 430 Wizna, ul. Plac kpt. Raginisa 35, woj. podlaskie, pow. Łomżyński, tel. (086) 219 60 18, www. wizna.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: „Dowóz uczniów na terenie gminy Wizna do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wiźnie w roku szkolnym 2005/2006 tj. od dnia 01. września 2005 r do 30 czerwca 2006 r”.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Kazimierz Jancewicz, e-mail: kazimierzj@poczta.fm, tel. (086) 219 60 18 w. 31, pokój nr 11, w godz. 8.00 – 15.00.

Miejsce realizacji: gmina Wizna
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Wymagany termin realizacji: 01.09.2005 r do 30.06.2006 r
Wadium - nie dotyczy
Składający ofertę związany nią będzie do dnia podpisania umowy, nie dłużej jednak jak 30 dni, licząc od daty upływu składania ofert.


Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
a. koszt /cena / - 100 %
............................................................
Razem 100 %


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście za odpłatnością w kwocie 20,00 PLN w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 11, lub za zaliczeniem pocztowym.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 11.

Termin składania ofert upływa dnia 12.07.2005 r godz. 1030

Otwarcie ofert nastąpi 12.07.2005 r godz. 1045 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 12.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 z 2004 r., poz. 177 ) oraz spełniający warunki dodatkowe podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wójt Gminy

Jan Olszewski
Data powstania: środa, 22 cze 2005 14:16
Data opublikowania: środa, 22 cze 2005 14:20
Data przejścia do archiwum: wtorek, 5 lip 2005 07:56
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 2349 razy