BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 172024B w miejscowości Wizna – etap I

GK.271.4.2014                                                           Wizna, dn. 19.05.2014r.

ZAWIADOMIENIE
o
wyborze najkorzystniejszej
oferty

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) niniejszym informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 172024B w miejscowości Wizna – etap I” wybrano jako najkorzystniejszą - ofertę nr 2 złożoną przez WykonawcęBIK-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża.

Wybrana oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena –100%), tj. zawierała najniższą cenę brutto spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu177.100,30 brutto, w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena100 pkt.
Łączna liczba punktów100 pkt.

Jednocześnie informuję, w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „Trakt” Sp. z o.o., ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 98,44 pkt, Łączna liczba punktów98,44 pkt

Oferta nr 2
BIK-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża

Liczba
otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 100 pkt, Łączna liczba punktów100 pkt

Zamawiający zawiadamia również, że w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Zamawiający zawiadamia, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy – Prawo zamówień publicznych, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

                                                                    WÓJT
                                                      
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: poniedziałek, 19 maj 2014 12:15
Data opublikowania: poniedziałek, 19 maj 2014 12:44
Data przejścia do archiwum: środa, 4 lut 2015 10:21
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1394 razy