BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 172025B przez wieś Męczki

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 172025B przez wieś Męczki

Numer ogłoszenia: 167616 - 2014; data zamieszczenia: 19.05.2014


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 118934 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, Plac kpt. Raginisa 35/11, 18-430 Wizna, woj. podlaskie, tel. 86 2196018 w. 31, faks 86 2196056.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 172025B przez wieś Męczki.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 172025B przez wieś Męczki obejmujący następujące roboty: 1) Roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych; 2) Roboty rozbiórkowe: rozebranie nawierzchni z brukowca, rozebranie przepustów, załadowanie i wywóz gruzu;    3) Roboty ziemne: roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku; formowanie i zagęszczanie nasypów; 4) Roboty nawierzchniowe: profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowa z kruszyw łamanych, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca i ścieralna), nawierzchnie żwirowe - pobocza, krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ław, obrzeża betonowe, podbudowy z kruszyw łamanych - zjazdy, chodniki z kostki brukowej betonowej - zjazdy; 5) Elementy odwodnienia: umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi, ławy pod krawężniki z kruszywa łamanego, ułożenie ścieków, przepusty rurowe pod zjazdami, brukowanie skarp przekopów i nasypów bez podsypki; 6) Roboty wykończeniowe: regulacja pionowa studzienek, urządzeń podziemnych + naprawy urządzeń (elem.) z betonu; 7) Organizacja ruchu: pionowe znaki drogowe.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.23-7, 45.11.12.00-0, 45.11.12.90-7, 45.11.13.00-1, 45.23.32.90-8.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony.
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych TRAKT Sp. z o.o., ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 437239,77 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 349462,19
· Oferta z najniższą ceną: 349462,19 / Oferta z najwyższą ceną: 351686,27
·  Waluta: PLN.

                                                             WÓJT
                                                 dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: poniedziałek, 19 maj 2014 15:03
Data opublikowania: poniedziałek, 19 maj 2014 15:14
Data przejścia do archiwum: środa, 23 gru 2015 10:50
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1502 razy