BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI DO 60 000 EURO

Przebudowę oświetlenia drogowego w m. Wizna gmina Wizna
Urząd Gminy Wizna, 18 – 430 Wizna, ul. Plac kpt. Raginisa 35, woj. podlaskie,
pow. łomżyński, tel. (086) 219 60 18, www.wizna.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowę oświetlenia drogowego w m. Wizna gmina Wizna

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Kazimierz Jancewicz,
e-mail: kazimierzj@poczta.fm, tel. (086) 219 60 18 w. 31, pokój nr 11,w godz. 8.00 – 15.00.

Zakres robót:
1. Demontaż i montaż opraw rtęciowych z wymianą na słupach zakresie ilości 201 szt. wraz z robotami towarzyszącymi.
Miejsce realizacji: m. Wizna. - gm. Wizna
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Wymagany termin realizacji: 15 dni po podpisaniu umowy Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 2 000,00 zł.
Składający ofertę związany nią będzie do dnia podpisania umowy, nie dłużej jednak jak 30 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
a. koszt /cena / - 100 %
………………………………….
Razem 100 %

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście za odpłatnością
w kwocie 20,00 PLN w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 11, lub za zaliczeniem pocztowym.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 11.

Termin składania ofert upływa dnia 26.07.2005 r. o godz. 1000 .

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.07.2004 r. o godz. 1030 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 12.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 z 2004 r. , poz. 177 ) oraz spełniający warunki dodatkowe podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Data powstania: czwartek, 7 lip 2005 07:57
Data opublikowania: czwartek, 7 lip 2005 08:01
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 lut 2006 10:29
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 4119 razy