BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 172024 B w miejscowości Wizna - etap I

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 172024 B w miejscowości Wizna - etap I
Numer ogłoszenia: 181954 - 2014; data zamieszczenia: 29.05.2014
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 137242 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, Plac kpt. Raginisa 35/11, 18-430 Wizna, woj. podlaskie, tel. 086 2196018 w. 31, faks 086 2196056.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 172024 B w miejscowości Wizna - etap I.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 172024 B w miejscowości Wizna, gm. Wizna - etap I (na odcinku od drogi powiatowej Nr 1934 B (km rob. 0+004,15) do granicy pasa drogowego drogi wewnętrznej (km rob. 0+223,93) obejmujący następujące roboty: 1) Roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych; karczowanie zagajników i krzaków, mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni, wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi; 2) Roboty rozbiórkowe: rozebranie nawierzchni z brukowca, z mas mineralno - bitumicznych, rozebranie krawężników betonowych i nawierzchni chodników, rozebranie przepustów, załadowanie i wywóz gruzu; 3) Roboty ziemne: roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku; formowanie i zagęszczanie nasypów; 4) Roboty nawierzchniowe: profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowa z kruszyw łamanych, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca i ścieralna), nawierzchnie żwirowe - pobocza, krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ław, obrzeża betonowe, podbudowy z kruszyw łamanych - zjazdy, chodniki z kostki brukowej betonowej; 5) Roboty wykończeniowe: regulacja pionowa studzienek, urządzeń podziemnych + naprawy urządzeń (elem.) z betonu, plantowanie powierzchni skarp, dna wykopów i korony nasypów; 6) Organizacja ruchu: pionowe znaki drogowe; 7) Inwentaryzacja powykonawcza.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.11.12.00-0, 45.11.12.90-7, 45.11.13.00-1, 45.23.32.90-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· BIK-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 210804,18 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·   Cena wybranej oferty: 177100,30
·   Oferta z najniższą ceną: 177100,30 / Oferta z najwyższą ceną: 179910,75
·   Waluta: PLN.  

                                                                                                                                                            WÓJT          
                   dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: czwartek, 29 maj 2014 13:35
Data opublikowania: czwartek, 29 maj 2014 13:56
Data przejścia do archiwum: środa, 23 gru 2015 10:50
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1401 razy