BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przebudowa drogi gminnej – ulicy Nadnarwiańskiej w m. Wizna

GK.271.5.2014                                       Wizna, dn. 23.06.2014r.

                                                                                              

ZAWIADOMIENIE
O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2  ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 z późn. zm.) niniejszym informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej – ulicy Nadnarwiańskiej w m. Wizna wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę-Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o. 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 8

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena 100%), tj. zawierała najniższą cenę brutto  spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu – 156 382,23zł brutto, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 100 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o. 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 8  
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 100,00 pkt,  Łączna liczba punktów –100.00 pkt.

Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Spółka  z o.o.  18-300 Zambrów, ul. Sitarska 1
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 76,31 pkt, Łączna liczba punktów – 76.31 pkt

Oferta nr 3
Przedsiębiorstwo Budownictwa  Komunikacyjnego  Spółka z o.o. 18-400 Łomża ul. Sikorskiego 156 Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 71,60pkt,  Łączna liczba punktów – 71,60pkt

Oferta nr 4
BIK – PROJEKT Spółka z o.o. 18-400 Łomża  ul. Poligonowa 32
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 94.32 pkt,  Łączna liczba punktów – 94.32 pkt

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej  oferty i nie wykluczono  żadnego Wykonawcy.

Zamawiający zawiadamia również, iż, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt.3 lit.a ustawy – Prawo zamówień publicznych,  może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie  krótszym niż 10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

                                                                  WÓJT
                                                 dr inż. Zbigniew  Sokołowski         

Data powstania: poniedziałek, 23 cze 2014 10:05
Data opublikowania: poniedziałek, 23 cze 2014 10:27
Data przejścia do archiwum: środa, 4 lut 2015 10:22
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1530 razy