BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ O WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 EURO

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów budowlanych na przebudowę chodnika ul. Czarnieckiego m. Wizna
Urząd Gminy Wizna, 18 – 430 Wizna, ul. Plac kpt. Raginisa 35, woj. podlaskie, pow. łomżyński, tel. (086) 219 60 18, www.wizna.pl ogłasza przetarg nieograniczony
na dostawę materiałów budowlanych na przebudowę chodnika ul. Czarnieckiego m. Wizna

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Kazimierz Jancewicz, pokój
nr 11, tel. (086) 219 60 18 w. 31 w godz. 8.00 – 15.00.

Miejsce realizacji zamówienia: dostawa do m. Wizna .
Zakres materiałowy na dostawę:
Płytki chodnikowe 35x35x5 cm w ilości 8924 szt kostka „8” w ilości 415 m2, krawężnik 100x15x30 cm w ilości szt. 1017, obrzeża 100x6x20 cm w ilości 110 szt.
Wymagany termin realizacji zamówienia: -
partiami od 25.08.2005 r do dnia 20 listopada 2005 roku

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 1000,00 zł.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie
a. koszt /cena/ całej partii ` - 100 %
Razem 100 %

Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście za odpłatnością w kwocie 20,00 PLN lub za zaliczeniem pocztowym, w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 11.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy o prawie zamówień publicznych ( Dz.U. Nr 19 z 2004 r poz. 177 ) oraz warunki dodatkowe podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 17.08.2005 r. do
godz. 10.00. nr pokoju 11.

Otwarcia ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w dniu 17.08.2005 r. o godz.10.30.
w pokoju nr 12.
Data powstania: poniedziałek, 1 sie 2005 08:02
Data opublikowania: poniedziałek, 1 sie 2005 08:07
Data przejścia do archiwum: czwartek, 25 paź 2007 19:51
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 17362 razy