BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Dostawa / Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców gminy Wizna

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
 Dostawa / Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców gminy Wizna
 Numer ogłoszenia: 218870 - 2014; data zamieszczenia: 01.07.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, Plac kpt. Raginisa 35/11, 18-430 Wizna, woj. podlaskie, tel. 86 2196018 w. 23, faks 86 2196056.
·  Adres strony internetowej zamawiającego: www.wizna.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa / Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców gminy Wizna.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa / Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców gminy Wizna. Minimalna ilość miejsc w autobusie. 22 z możliwością szybkiego demontażu umożliwiającego przewóz osoby na wózku inwalidzkim..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.43.00-2, 34.12.10.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach: 1) pieniężnej, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz.275 ze zm.) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: HEXABANK Spółdzielczy - Oddział w Wiźnie nr 14 8762 1019 0027 8672 9000 0020.
III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
· III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o  1. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ), 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, (załącznik nr 3 do SIWZ) 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
·  III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia określonego w cz. VI ust. 1 pkt. 1 SIWZ.
·  III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia określonego w cz. VI ust. 1 pkt. 1 SIWZ.
·  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie: informacji określonej w cz. VI ust. 3 pkt 1 SIWZ, oświadczeń określonych w cz. VI ust. 2 pkt. 1 SIWZ oraz dokumentu określonego w cz. VI ust. 2 pkt. 2 SIWZ. 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków, określonych w ust. 1 pkt. 1 - 4 powinien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Warunki określone w ust. 2 powinien spełniać każdy z tych Wykonawców oddzielnie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi według formuły; spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonych dokumentów.
·  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia określonego w cz. VI ust. 1 pkt. 1 SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
·  potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
· aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
·  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
· aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Formularz ofertowy, dowód wniesienia wadium, pełnomocnictwo

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.wizna.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ można odebrać za odpłatnością w kwocie 200.00 zł w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Wizna , ul. plac kpt. Raginisa 35 I piętro, pokój nr 8.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wizna , ul. plac kpt. Raginisa 35 I piętro, pokój nr 8.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                                           WÓJT
                                                           dr inż. Zbigniew Sokołowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 1 lip 2014 10:14
Data opublikowania: wtorek, 1 lip 2014 13:09
Data przejścia do archiwum: środa, 4 lut 2015 10:22
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1431 razy