BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej - ulicy Nadnarwiańskiej w miejscowości Wizna.

 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej - ulicy Nadnarwiańskiej w miejscowości Wizna.
Numer ogłoszenia: 233764 - 2014; data zamieszczenia: 11.07.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 114175 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, Plac kpt. Raginisa 35/11, 18-430 Wizna, woj. podlaskie, tel. 086 2196018 w. 31, faks 086 2196056.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej - ulicy Nadnarwiańskiej w miejscowości Wizna..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa drogi gminnej - ulicy Nadnarwiańskiej w miejscowości Wizna w km 0+000-287,20 obejmujący następujące roboty: 1) Roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych; 2) Roboty ziemne: roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku; formowanie i zagęszczanie nasypów; 3) Roboty nawierzchniowe: mechaniczne oczyszczenie nawierzchni, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym; nawierzchnie z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna), nawierzchnie żwirowe - zjazdy, krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ław, chodniki z kostki brukowej betonowej; 4) Roboty wykończeniowe: regulacja pionowa studzienek, 5) Organizacja ruchu: pionowe znaki drogowe.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.23.32.52-0.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych TRAKT Sp. z o.o.,ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 162319,93 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 156382,23
· Oferta z najniższą ceną: 156382,23 / Oferta z najwyższą ceną: 218392,97
· Waluta: PLN.                                                                                     

                                                                                  WÓJT
                                                                  dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: piątek, 11 lip 2014 15:27
Data opublikowania: piątek, 11 lip 2014 15:30
Data przejścia do archiwum: środa, 23 gru 2015 10:51
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1382 razy