BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY

Zakup, dostawa i montaż mebli, wyposażenia, sprzętu elektronicznego ITC, audiowizualnego, oprogramowania, kserokopiarek, pomocy dydaktycznych i zabawek edukacyjnych, artykułów plastycznych, zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach, dostosowanie toalet poprzez zakup i montaż, doposażenie kuchni w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy Szkołach Podstawowych w gminie Wizna.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W RAMACH PROJEKTU  MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ZLOKALIZOWANYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE WIZNA

Zakup, dostawa i montaż mebli, wyposażenia, sprzętu elektronicznego ITC, audiowizualnego, oprogramowania, kserokopiarek, pomocy dydaktycznych i zabawek edukacyjnych, artykułów plastycznych, zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach, dostosowanie toalet poprzez zakup i montaż, doposażenie kuchni w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy Szkołach Podstawowych w gminie Wizna.
Numer sprawy: ZSW:272.1.2014;

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy 
Numer ogłoszenia w BZP: 167665 - 2014; data zamieszczenia: 01.08.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół w Wiźnie
18-430 Wizna, ul. Pl. Kpt. Raginisa 12
tel. 86 2196438,   601367921   faks:  86 2196418
Adres strony internetowej zamawiającego bip.wizna.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup, dostawa i montaż mebli, wyposażenia, sprzętu elektronicznego ITC, audiowizualnego, oprogramowania, kserokopiarek,  pomocy dydaktycznych i zabawek edukacyjnych, artykułów plastycznych, zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach,  dostosowanie toalet poprzez zakup i montaż, doposażenie kuchni w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy Szkołach Podstawowych w gminie Wizna”.  Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w Oddziałach Przedszkolnych w Gminie Wizna
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Zakup, dostawa i montaż mebli, wyposażenia, sprzętu elektronicznego ITC, audiowizualnego, oprogramowania, kserokopiarki,  pomocy dydaktycznych i zabawek edukacyjnych, artykułów plastycznych, , zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach,  dostosowanie toalet poprzez zakup i montaż, doposażenie kuchni  w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy Szkołach Podstawowych na terenie gminy Wizna”.  Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w Oddziałach Przedszkolnych w Gminie Wizna

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyspecyfikowaniem rodzaju i ilości asortymentów stanowiących przedmiot dostawy zawarto w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. Wszystkie materiały powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana, oraz winny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.  Jeden wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie wymienione niżej części i wziąć podwykonawców
1.  1. Część 1.  Dostosowanie toalet , zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach, Zakup mebli i wyposażenia wraz z montażem, zakup i montaż mebli do wyposażenia szatni i innych pomieszczeń ,zakup i montaż rolet okiennych

2. 2. Część 2 Zakup  zabawek i pomocy dydaktycznych, zakup kompletu pomocy dydaktycznych potrzebnych do realizacji zajęć, zakup kompletu artykułów plastycznych potrzebnych do realizacji zajęć

3.  3. Cześć 3  Zakup sprzętu ICT, Zakup sprzętu audiowizualnego,  Zakup tablic interaktywnych wraz z oprogramowanie i montażem, Zakup kserokopiarek, oprogramowania, Zakup rzutników.

4. 4. Część 4 Doposażenie kuchni

Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. ( W takim przypadku  wykonawca musi do oferty załączyć zdjęcie, oraz dokładny opis produktu równoważnego).
Szczegółowy wykaz dostaw z podziałem na części stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
kod CPV: 39150000-8 – różne meble i wyposażenie
kod CPV: 39161000-8 – meble przedszkolne
kod CPV; 30236000-2- sprzęt komputerowy
kod CPV; 42999000-5- odkurzacze, froterki do podłóg
kod CPV: 37520000-9 – zabawki
kod CPV: 39162100-6 - pomoce dydaktyczne
kod CPV: 31710000-6– sprzęt elektroniczny
kod CPV: 32320000-2 – sprzęt telewizyjny i audiowizualny
kod CPV: 39220000-0 – sprzęt kuchenny, art. gospodarstwa domowego i art. domowe  oraz art. cateringowe
kod CPV: 39221000-7 – sprzęt kuchenny
kod CPV: 39314000-6 – przemysłowy sprzęt kuchenny
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31-08-2014r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: cz.1 – 3000 zł, cz.2 – 2000 zł, cz.3 – 3500 zł, cz.4 – 1000 zł
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2  oraz wykażą, że spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z późn. zm.) dotyczące:
1. posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. posiadania wiedzy i doświadczenia.
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

·  III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1)   Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) jeżeli przedstawi dokumenty wymienione w pkt. 6.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2)  Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
3)  Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
4)  Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5)   Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz nie ma zaległości względem urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
6)  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - „spełnia - nie spełnia". Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnia. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w punkcie VI specyfikacji, lub którzy złożyli dokumenty i oświadczenia, wskazane w punkcie VI specyfikacji, zawierające błędy, do ich uzupełniania w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełniania oferta podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu składania ofert.

Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się do przepisy § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego  2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wykonawca powinien załączyć do oferty  oświadczenie:, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

·   III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wykonawca powinien załączyć do oferty  oświadczenie:, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wykonawca powinien załączyć do oferty oświadczenie:, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.

·   III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 
· potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
· wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
· oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
· oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
· aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
· aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
· aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

·  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
· nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
· inne dokumenty
Wszystkie pomoce dydaktyczne muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych. Wszystkie dostarczone pomoce muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian umowy zgodnie z art. 144 ustawy w tym także w zakresie postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia następujących warunków:
1. warunki istotne, w szczególności: 1) zmiana terminu wykonania zamówienia ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajków generalnych lub lokalnych) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostawy; c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 2) Zmiany podwykonawców wskazanych w § 4 ust. 1 umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy, 3) zmiana terminów realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które to przyczyny każda ze stron musi udokumentować, pod warunkiem, że Zamawiający nie straci dofinansowania.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.wizna.pl
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: bip.wizna.pl

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: (do 10 dni od daty ogłoszenia przetargu) 11.08.2014r. godzina  10.00., miejsce: Urząd Gminy Wizna, ul. Pl. Kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna, pokój nr 8.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16).Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1. Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;
3. Wszystkie rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą prowadzone w złotych polskich.
Wykonawca wystawi fakturę na całość zamówienia w rozbiciu na poszczególne części i pakiety tj. szkoły  
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci i nauczycieli, zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach, zakup mebli i wyposażenie wraz z montażem, zakup i montaż mebli do wyposażenia szatni i innych pomieszczeń, Zakup i montaż rolet okiennych, doposażenie kuchni
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup, dostawa i montaż zgodnie z częścią 1 opisu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.00.00-8, 39.16.10.00-8, 42.99.90.00-5, 39.51.54.10-2
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31-08-2014r.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:
2 NAZWA: Zakup zabawek, zakup kompletu pomocy dydaktycznych potrzebnych do realizacji zajęć, zakup kompletu artykułów plastycznych potrzebnych do realizacji zajęć.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa zgodnie z częścią 2 opisu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.52.00.00-9, 39.16.21.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31-08-2014r.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zakup sprzętu ICT, Zakup sprzętu audiowizualnego, Zakup tablic interaktywnych wraz z oprogramowanie i montażem, Zakup kserokopiarek, oprogramowania, Zakup rzutników..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup, dostawa i montaż zgodnie z częścią 3 opisu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.60.00-2, 31.71.00.00-6, 32.32.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31-08-2014r.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Doposażenie kuchni
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup, dostawa i montaż zgodnie z częścią 4 opisu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.00.00-0, 39.22.10.00-7, 39314000-6
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31-08-2014r.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Wizna, dn. 01 sierpień  2014 r. 

            Podpis: 
                                                 Mariola Freling
                                                    Dyrektor Zespołu Szkół w Wiźnie 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 1 sie 2014 15:46
Data opublikowania: piątek, 1 sie 2014 17:12
Data przejścia do archiwum: środa, 4 lut 2015 10:23
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1614 razy