BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Dostawa / Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców gminy Wizna

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Dostawa / Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców gminy Wizna
Numer ogłoszenia: 172349 - 2014; data zamieszczenia: 08.08.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 218870 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, Plac kpt. Raginisa 35/11, 18-430 Wizna, woj. podlaskie, tel. 086 2196018 w. 31, faks 086 2196056.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa / Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców gminy Wizna.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa / Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców gminy Wizna. Minimalna ilość miejsc w autobusie. 22 z możliwością szybkiego demontażu umożliwiającego przewoz osoby na wózku inwalidzkim.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.43.00-2, 34.12.10.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· Mercus- BUS Sp. z o.o. 05-830 Nadarzyn ul. Błońska 64A, 05-830 Nadarzyn, 05-830 Nadarzyn, kraj/ woj.mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 198374,00 PLN.IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 184000,00
· Oferta z najniższą ceną: 184000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 233320,00
·  Waluta: PLN.

                                                                                            WÓJT
                                                                            dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: poniedziałek, 11 sie 2014 08:52
Data opublikowania: poniedziałek, 11 sie 2014 08:58
Data przejścia do archiwum: środa, 23 gru 2015 10:51
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1399 razy