BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 EURO

Urząd Gminy Wizna, 18 – 430 Wizna, ul. Plac kpt. Raginisa 35, woj. podlaskie, pow. łomżyński, tel. (086) 219 60 18, www.wizna.pl ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę drogi dojazdowej do pól wsi Janczewo o nawierzchni żwirowej na odcinku 1440.19 m.
Urząd Gminy Wizna, 18 – 430 Wizna, ul. Plac kpt. Raginisa 35, woj. podlaskie,
pow. łomżyński, tel. (086) 219 60 18, www.wizna.pl ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę drogi dojazdowej do pól wsi Janczewo o nawierzchni żwirowej na odcinku 1440.19 m.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Kazimierz Jancewicz,
e-mail: kazimierzj@poczta.fm, tel. (086) 219 60 18 w. 31, pokój nr 11,w godz. 8:00 – 15:00.

Miejsce realizacji: Janczewo - gm. Wizna

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Wymagany termin realizacji: 31 października 2005 roku

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 1 500,00 zł.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
a. koszt /cena / - 90 %
b. termin wykonania - 10 %
Razem 100 %

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście za odpłatnością
w kwocie 30,00 PLN w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 11, lub za zaliczeniem pocztowym.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 11.

Termin składania ofert upływa dnia 03.10.2005 r. o godz. 10:00 .

Otwarcie ofert nastąpi w dniu. 03.10.2005 r. o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 12.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 z 2004 r. , poz. 177 ) oraz spełniający warunki dodatkowe podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Data powstania: środa, 14 wrz 2005 14:46
Data opublikowania: środa, 14 wrz 2005 14:48
Data edycji: poniedziałek, 26 mar 2007 15:25
Data przejścia do archiwum: czwartek, 25 paź 2007 19:51
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 14075 razy
Ilość edycji: 1