BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI I, III i IV

Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w gminie Wizna

Zespół Szkół w Wiźnie
pl. kpt. Raginisa 12
18-430 Wizna
ZSW.272.1.2014                                                      Wizna, dnia 12.08.2014 r.

ZAWIADOMIENIE
o  unieważnieniu postępowania w części I,III i IV

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizację oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w gminie Wizna”    

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), informuje o unieważnieniu w częściach I, III i IV postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Uzasadnienie

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy p.z.p. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.
W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę tj.: oferta nr 1 – Skład Budowlany Podbielski, ul. Poznańska 103, 18-400 Łomża, zaoferowana  cena brutto cz.I- 67.236,72 zł, cz.II- 61.712,79 zł, cz.III- 81.438,30 zł, cz.IV- 22.964 zł. Oferta nr 2- AMTAS Adam Miński ul. Albańska 20/1, 60-123 Poznań, zaoferowana cena brutto cz. II- 38.491,12 zł.
Cena oferty 1 znacznie przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę cz.I- 55.265 zł, cz.II- 39.400 zł, cz.III- 69.358 zł, cz.IV- 20.699 zł .
Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania w cz.I, cz. III i cz. IV ww. podstawie prawnej.              
                                                                                                            

                                                                     Dyrektor Zespołu Szkół w Wiźnie
                                                                               mgr Mariola Freling

Data powstania: wtorek, 12 sie 2014 13:32
Data opublikowania: wtorek, 12 sie 2014 13:39
Data przejścia do archiwum: środa, 23 gru 2015 10:51
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1307 razy