BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZĄCEJ CZĘŚCI II

Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w gminie Wizna

Zespół Szkół w Wiźnie
pl. kpt. Raginisa 12
18-430 Wizna
ZSW.271.1.2014                                                      Wizna, 12-08-2014 r.
                                                                                             

ZAWIADOMIENIE
o  wyborze  najkorzystniejszej oferty dotyczącej części II


   Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) niniejszym informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w gminie Wizna”  wybrano jako najkorzystniejszą - ofertę nr 2 dotyczącej części II  złożoną przez WykonawcęAMTAS Adam Miński, ul. Albańska 20/1, 60-123 Poznań.
Wybrana oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena –100%), tj. zawierała najniższą cenę brutto spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu – 38.491,12 zł brutto, w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena100 pkt.
Łączna liczba punktów – 100 pkt.

Jednocześnie  informuję, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
Oferta nr 1
Dotycząca części II – zakup zabawek i pomocy dydaktycznych, zakup kompletu pomocy dydaktycznych potrzebnych do realizacji zajęć, zakup kompletu artykułów plastycznych potrzebnych do realizacji zajęć

Skład Budowlany Podbielski ul. Poznańska 103, 18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 62,37 pkt,  Łączna liczba punktów –62,37 pkt


Oferta
nr 2
Dotycząca części II – zakup zabawek i pomocy dydaktycznych, zakup kompletu pomocy dydaktycznych potrzebnych do realizacji zajęć, zakup kompletu artykułów plastycznych potrzebnych do realizacji zajęć

AMTAS, Adam Miński, ul. Albańska 20/1 , 60-123 Poznań
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 100 pkt,  Łączna liczba punktów – 100 pkt

Zamawiający zawiadamia również, że w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Zamawiający zawiadamia, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a)  ustawy – Prawo zamówień publicznych, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
                                                                          DYREKTOR
                                                                    mgr Mariola Freling

Data powstania: wtorek, 12 sie 2014 13:40
Data opublikowania: wtorek, 12 sie 2014 13:57
Data przejścia do archiwum: środa, 4 lut 2015 10:23
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1221 razy