BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ZLOKALIZOWANYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE WIZNA. Zakup, dostawa i montaż mebli, wyposażenia, sprzętu elektronicznego ITC, audiowizualnego, oprogramowania, kserokopiarek, zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach, dostosowanie toalet poprzez zakup i montaż, doposażenie kuchni, w ramach projektu

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ZLOKALIZOWANYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE WIZNA.
Zakup, dostawa i montaż mebli, wyposażenia, sprzętu elektronicznego ITC, audiowizualnego, oprogramowania, kserokopiarek, zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach, dostosowanie toalet poprzez zakup i montaż, doposażenie kuchni, w ramach projektu
Nr sprawy:ZSW.272.2.2014

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Numer ogłoszenia: 275676 - 2014; data zamieszczenia: 19.08.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Wiźnie, ul. Pl. Kpt. Raginisa 12, 18-430 Wizna, woj. podlaskie, tel. 86 2196438, 601367921 faks 86 2196418
· Adres strony internetowej zamawiającego: bip.wizna.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup, dostawa i montaż mebli, wyposażenia, sprzętu elektronicznego ITC, audiowizualnego, oprogramowania, kserokopiarek, zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach, dostosowanie toalet poprzez zakup i montaż, doposażenie kuchni, w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy Szkołach Podstawowych w gminie Wizna..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Zakup, dostawa i montaż mebli, wyposażenia, sprzętu elektronicznego ITC, audiowizualnego, oprogramowania, kserokopiarki, zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach, dostosowanie toalet poprzez zakup i montaż, doposażenie kuchni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyspecyfikowaniem rodzaju i ilości asortymentów stanowiących przedmiot dostawy zawarto w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. Wszystkie materiały powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana, oraz winny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa. Szczegółowy wykaz dostaw z podziałem na części stanowi załącznik nr 1 do SIWZ..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.00.00-8, 39.16.10.00-8, 30.23.60.00-2, 42.99.90.00-5, 39.51.54.10-2, 31.71.00.00-6, 32.32.00.00-2, 39.22.00.00-0, 39.22.10.00-7, 39.31.40.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: w niniejszym postępowaniu wymagane jest wadium w wysokości: cz.1 - 3000 zł,
cz.3 - 2500zł, cz.4 - 1000 zł. Wadium należy wpłacić na konto Zespołu Szkół w Wiźnie nr rachunku: 41876210190037922320000040
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·   III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o  W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz wykażą, że spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) dotyczące: 1.posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2.posiadania wiedzy i doświadczenia. 3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4.sytuacji ekonomicznej i finansowej.
·   III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o  Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
·  III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o  W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wykonawca powinien załączyć do oferty oświadczenie:, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
·   III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wykonawca powinien załączyć do oferty oświadczenie:, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
·   III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o  W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wykonawca powinien załączyć do oferty oświadczenie:, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz nie ma zaległości względem urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego spełnia - nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
·  potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
· oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
· aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
· aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
·  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
· lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
· zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.wizna.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ można odebrać za odpłatnością w kwocie 200,00zł w siedzibie Zespołu Szkół w Wiźnie, ul. Plac Kpt. Raginisa 12, Gabinet Dyrektora.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wizna, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna, pokój nr 8.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w Oddziałach Przedszkolnych w Gminie Wizna.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach, Dostosowanie toalet poprzez zakup i montaż , Zakup mebli i wyposażenia wypoczynkowego , Doposażenie szatni i innych pomieszczeń gospodarczych zakup i montaż rolet okiennych , dostosowanie toalet poprzez zakup i montaż.
·   1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zakup, dostawa i montaż, zgodnie z opisem zamówienia części 1.
·   2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.00.00-8, 39.16.00.00-1.
·   3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2014.
·   4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zakup sprzętu ICT, Zakup sprzętu audiowizualnego, Zakup tablic interaktywnych wraz z oprogramowanie i montażem, Zakup kserokopiarek, oprogramowania, Zakup rzutników..
·   1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup, dostawa i montaż, zgodnie z opisem zamówienia części 3.
·   2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.60.00-2, 31.71.00.00-6.
·   3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2014.
·   4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Doposażenie kuchni.
·   1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup, dostawa i montaż, zgodnie z opisem zamówienia części 4.
·   2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.00.00-0, 39.22.10.00-7.
·   3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2014.
·   4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

                                                                  mgr Mariola Freling
                                                         Dyrektor Zespołu Szkół w Wiźnie

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 19 sie 2014 15:03
Data opublikowania: wtorek, 19 sie 2014 15:59
Data przejścia do archiwum: środa, 4 lut 2015 10:24
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1503 razy