BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

Remont mostu przez rzekę Narew w m. Bronowo w ciągu drogi dojazdowej do pól

GK. 271.8.2014                                                 Wizna, dnia 2014.08.21
                                                                  

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na :Remont mostu przez rzekę  Narew w m. Bronowo w ciągu drogi dojazdowej do pól

            Zgodnie z art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późn.zm.) oraz pkt. VII. SIWZ pkt. 1 przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedzią.

Pytanie 1.
W związku z tym iż przedmiot zamówienia jest pod nazwą  remont: Remont mostu przez rzekę Narew w m. Bronowo w ciągu drogi dojazdowej do łąk”, czy Zamawiający uzna  warunek „posiadanie wiedzy i doświadczenia” za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie  ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli  okres prowadzenia działalności jest krótszy – tym okresie co najmniej 2 zamówienia  polegające na: remoncie  mostów o wartości nie mniejszej niż  300 000.00 zł brutto każde – zpodaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenia dowodów  dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykoane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. ?.

Odpowiedz:
W pkt. V  SIWZ pkt. 1 ppkt. 2 w treści jest  …....... 2 zamówienia polegające na budowie lub przebudowie mostu ….........  Zapytujący na myśli ma wykonanie  remontu z tego zakresu. Jeżeli tak  to Zamawiający dopuszcza również Wykonawców, którzy wykonali  zakres robót o żądanej wartości przy remoncie.

                                                                                Wójt
                                                                  dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: poniedziałek, 25 sie 2014 07:36
Data opublikowania: poniedziałek, 25 sie 2014 07:39
Data przejścia do archiwum: środa, 4 lut 2015 10:24
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1325 razy