BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy Szkołach podstawowych w gminie Wizna

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy Szkołach podstawowych w gminie Wizna
Numer ogłoszenia: 287188 - 2014; data zamieszczenia: 28.08.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 167665 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Wiźnie, Plac kpt. Raginisa 12, 18-430 Wizna, woj. podlaskie, tel. 86 219 6438, faks 86 2196438.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy Szkołach podstawowych w gminie Wizna.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Zakup, dostawa i montaż mebli, wyposażenia, sprzętu elektronicznego ITC, audiowizualnego, oprogramowania, kserokopiarki, pomocy dydaktycznych i zabawek edukacyjnych, artykułów plastycznych, , zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach, dostosowanie toalet poprzez zakup i montaż, doposażenie kuchni w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy Szkołach Podstawowych na terenie gminy Wizna.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 37.52.00.00-9. 

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w Oddziałach Przedszkolnych w Gminie Wizna.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 2
Nazwa: Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych, zakup kompletu pomocy dydaktycznych potrzebnych do realizacji zajęć, zakup kompletu artykułów plastycznych potrzebnych do realizacji zajęć
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·  AMTAS Adam Miński, ul. Albańska 20/1, 60-123 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32032,52 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·   Cena wybranej oferty: 38491,12
·   Oferta z najniższą ceną: 38491,12 / Oferta z najwyższą ceną: 61712,79
·   Waluta: PLN.

Data powstania: czwartek, 28 sie 2014 15:27
Data opublikowania: czwartek, 28 sie 2014 15:31
Data przejścia do archiwum: środa, 23 gru 2015 10:51
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1285 razy