BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej części III i IV

Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w gminie Wizna

ZSW.271.2.2014                                            Wizna, 28-08-2014r.  
                                                                                                    

ZAWIADOMIENIE
o  wyborze  najkorzystniejszej oferty dotyczącej części III i IV

   Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) niniejszym informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w gminie Wizna”  wybrano jako najkorzystniejszą - ofertę nr 3 dotyczącej części III   złożoną przez WykonawcęLEXPRINT Karol Bałazy, ul. Małachowskiego 7/32, 18-400 Łomża

          Wybrana oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena –100%), tj. zawierała najniższą cenę brutto spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu – 66.373,83 zł brutto, w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena100 pkt.
Łączna liczba punktów – 100 pkt.

Jednocześnie  informuję, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty dotyczące  
                                                    części III:

Oferta nr 1
Dotycząca części III – zakup i dostawa sprzętu elektronicznego ITC, audiowizualnego, Oprogramowania , kserokopiarek w ramach projektu „ Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w gminie Wizna”

MENTOR MEDIA Mariusz Dziemieńczuk, ul. 42 Pułku Piechoty 74, 15-181 Białystok
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 97,11 pkt,  Łączna liczba punktów –97,11 pkt

Oferta nr 2
Dotycząca części III – zakup i dostawa sprzętu elektronicznego ITC, audiowizualnego, Oprogramowania , kserokopiarek w ramach projektu „ Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w gminie Wizna”

PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 97,78 pkt,  Łączna liczba punktów – 97,78 pkt

Oferta nr 3
Dotycząca części III – zakup i dostawa sprzętu elektronicznego ITC, audiowizualnego, Oprogramowania , kserokopiarek w ramach projektu
„Modernizacja oddziałów
przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w gminie Wizna”

LEXPRINT Karol Bałazy, ul. Małachowskiego 7/32 , 18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 100 pkt,  Łączna liczba punktów – 100 pkt

części IV:

Oferta nr 2
Dotycząca części IV –  doposażenie kuchni w ramach projektu „ Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w gminie Wizna”

PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 100 pkt,  Łączna liczba punktów – 100 pkt

Zamawiający zawiadamia również, że w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Zamawiający zawiadamia, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a)  ustawy – Prawo zamówień publicznych, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

                                                     Dyrektor Zespołu Szkół w Wiźnie
                                                            Mariola Freling                                    

Data powstania: poniedziałek, 1 wrz 2014 11:15
Data opublikowania: poniedziałek, 1 wrz 2014 11:27
Data przejścia do archiwum: środa, 4 lut 2015 10:25
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1457 razy