BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Remont mostu przez rzekę Narew w m. Bronowo w ciągu drogi dojazdowej do łąk

GK.271.8.2014                                                          Wizna, dn. 09.09.2014r.
                                                                                                                 

ZAWIADOMIENIE
O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2  ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 z późn. zm.) niniejszym informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont mostu przez rzekę Narew w m. Bronowo w ciągu drogi dojazdowej do łąk”  wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożoną przez Wykonawcę  Zakład Wielobranżowy Ireneusz Toczyłowski,  18-402 Łomża  ul. Poligonowa 10.
         
 Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena 100%), tj. zawierała najniższą cenę brutto  spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu – 611 861,11zł brutto, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 100 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
Oferta nr 1
 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe „JAWAL”,  20-041 Kielce  ul. Kamienna 7
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 72,49 pkt,  Łączna liczba punktów – 72,49 pkt.

Oferta nr 2
 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AZ-BUD” Zbigniew Frąk,  26-600 Radam  ul. Ziętarskiego 1A/114
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena –61,41 pkt,  Łączna liczba punktów –  61.41 pkt

Oferta nr 3
- „MERX” Sp. z o.o.  15-066 Białystok ul. Bukowskiego 1/40
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena –90,02 pkt,  Łączna liczba punktów –  90.02 pkt

Oferta nr 4
- Zakład Wielobranżowy Ireneusz Toczyłowski 18-402 Łomża  ul. Poligonowa 10
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena –100,00 pkt,  Łączna liczba punktów –  100.00 pkt

Oferta nr 5
- BIK-PROJEKT Spółka z o.o., 18-400 Łomża  ul. Poligonowa 32
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena –86,27 pkt,  Łączna liczba punktów –  86.27 pkt

Oferta nr 6
Konsorcjum Firm „BUDO-MOST” Budowa i Remont Paweł Sobieski DESTYNI Janusz Siejk  07-320 Małkinia Górna,   Orło 35,  07-320 Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1A/26        
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena –71,15 pkt,  Łączna liczba punktów –  71.15 pkt

Oferta nr 7
- HYDROBUD Kielczyk Sp. Jawna,  15-102 Białystok  ul. Kombatantów 4
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena –73,48 pkt,  Łączna liczba punktów –  73.48 pkt

Oferta nr 8
- Przesiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego MOSTAR  Sp.z o.o., 16-300 Augustów ul. Słowackiego 60 
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena –66,84 pkt,  Łączna liczba punktów –  66.84 pkt

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej  oferty i nie wykluczono  żadnego Wykonawcy.

Zamawiający zawiadamia również, iż, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt.3 lit.a ustawy – Prawo zamówień publicznych,  może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie  krótszym niż 10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
                                                                                             WÓJT
                                                                           dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: środa, 10 wrz 2014 13:11
Data opublikowania: środa, 10 wrz 2014 13:34
Data przejścia do archiwum: środa, 4 lut 2015 10:25
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1328 razy