BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Remont mostu przez rzekę Narew w m. Bronowo w ciągu drogi dojazdowej do łąk

 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Remont mostu przez rzekę Narew w m. Bronowo w ciągu drogi dojazdowej do łąk
Numer ogłoszenia: 312656 - 2014; data zamieszczenia: 19.09.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 173917 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, Plac kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna, woj. podlaskie, tel./faks86 2196018.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont mostu przez rzekę Narew w m. Bronowo w ciągu drogi dojazdowej do łąk.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym, 2) Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), 3) Rozebranie balustrad - poręczy drewnianych mostu, 4) Rozebranie jezdni drewnianej i krawężnika, 5) Rozebranie belek poprzecznych drewnianych, 6) Rozebranie dźwigarów głównych stalowych, 7) Rozebranie przyczółków i ław betonowych przy przyczółkach, 8) Wykopy i nasypy przyczółków, 9) Bariery stalowe ochronne, 10) Wbijanie pali z rur stalowych o długości 6.80m, 8.0 m, 9.0 m, 11) Zbrojenie i betonowanie pali z rur stalowych, 12) Deskowanie przyczółków i betonowanie, 13) Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej oczepu podpór, stężeń filarów, 14) Wbudowanie dźwigarów głównych stalowych ze stężeniami stalowymi - dźwigary i stężenia z odzysku, 15) Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej poprzez czyszczenie strumieniowe-ścierne malowanie, 16) Izolacje bitumiczne powierzchni betonu wykonywane na gorąco, 17) Pomost drewniany z chodnikiem poręczami, krawężnikiem, 18) Nawierzchnia żwirowa - warstwa jezdni dolna grub. 12 cm dojazd na most oraz górna grub. 12 cm.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.11.11-3.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO
ZAMÓWIENIA:
·   Zakład Wielobranżowy Ireneusz Toczyłowski, 18-402 Łomża ul. Poligonowa 10, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 659969,53 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·   Cena wybranej oferty: 611861,11
·   Oferta z najniższą ceną: 611861,11 / Oferta z najwyższą ceną: 810057,91
·   Waluta: PLN.

                                                                                   WÓJT
                                                                    dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: piątek, 19 wrz 2014 14:01
Data opublikowania: piątek, 19 wrz 2014 14:09
Data przejścia do archiwum: środa, 23 gru 2015 10:52
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1330 razy