BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy

Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy Szkołach Podstawowych w gminie Wizna

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy Szkołach Podstawowych w gminie Wizna
Numer ogłoszenia: 352702 - 2014; data zamieszczenia: 23.10.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 275676 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Wiźnie, Plac kpt. Raginisa 12, 18-430 Wizna, woj. podlaskie, tel. 86 2196438, faks 86 2196438.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy Szkołach Podstawowych w gminie Wizna.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Zakup, dostawa i montaż mebli, wyposażenia, sprzętu elektronicznego ITC, audiowizualnego, oprogramowania, kserokopiarki, zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach, dostosowanie toalet poprzez zakup i montaż, doposażenie kuchni w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy Szkołach Podstawowych na terenie gminy Wizna. Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w Oddziałach Przedszkolnych w Gminie Wizna.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.60.00-2, 31.71.00.00-6, 32.32.00.00-2, 39.22.00.00-0, 39.22.10.00-7, 39.31.40.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w Oddziałach Przedszkolnych w Gminie Wizna.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 3
Nazwa: Zakup sprzętu ICT, Zakup sprzętu audiowizualnego, Zakup tablic interaktywnych wraz z oprogramowanie i montażem, Zakup kserokopiarek, oprogramowania, Zakup rzutników.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·  LEXPRINT Karol Bałazy, ul. Małachowskiego 7/32, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 56388,62 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·  Cena wybranej oferty: 66373,83
·  Oferta z najniższą ceną: 66373,83 / Oferta z najwyższą ceną: 68351,10
·  Waluta: PLN.

Część NR: 4
Nazwa: Doposażenie kuchni
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·  PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 21C, 50-424 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16828,46 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 15375,00
· Oferta z najniższą ceną: 15375,00 / Oferta z najwyższą ceną: 15375,00
· Waluta: PLN.

                                                                                    mgr  Mariola Freling
                                                                                  Dyrektor Zespołu Szkół

Data powstania: czwartek, 23 paź 2014 08:31
Data opublikowania: czwartek, 23 paź 2014 08:48
Data przejścia do archiwum: środa, 23 gru 2015 10:52
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1337 razy