BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Wizna

GK.271.9.2014                                                            Wizna, dn.  28.11.2014r.
                              

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

               Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Wizna, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Wizna” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 4  złożoną przez Wykonawcę – Usługi Komunalne „BŁYSK” Marianna Marczyk, ul. Przykoszarowa 22A, 18-400 Łomża.
               
Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych ofert - 284 751,93 zł brutto, w wyniku czego uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego, na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
             Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 100 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
Oferta nr 1
MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena -  78,84 pkt

Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne „Astwa” Sp. z o.o., ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena -   60,53 pkt

Oferta nr 3
Zakład Usługowy „WINPOL” s.c.  L. Wiśniewski, W. Wiśniewska, ul. Kazańska 1, 18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena -  85,58 pkt

Oferta nr 4
Usługi Komunalne ”Błysk” Marianna Marczyk, ul. Przykoszarowa 22A, 18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena -  100 pkt

Oferta nr 5
Konsorcjum firm: „CZYŚCIOCH” Sp. z o.o., ul. Kleeberga 20, 15-691 Białystok oraz RDF Sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena -   67,66 pkt

Zamawiający zawiadamia również, że w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Zamawiający zawiadamia, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a)  ustawy – Prawo zamówień publicznych, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

                                                                                        WÓJT
                                                                       dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: piątek, 28 lis 2014 10:19
Data opublikowania: piątek, 28 lis 2014 10:25
Data przejścia do archiwum: środa, 4 lut 2015 10:26
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1302 razy