BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Remont drogi wewnętrznej –ul. Wschodniej w Bronowie

GK.271.1.2015                                               Wizna, dn. 24.04.2015r.

ZAWIADOMIENIE
o  wyborze  najkorzystniejszej oferty

         Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Remont drogi wewnętrznej – ul. Wschodniej w Bronowie” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez  WykonawcęPrzedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o., ul. Sitarska 1, 18-300 Zambrów.
           
Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów (okres gwarancji), spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie poszczególnych kryteriów.
        W postępowaniu zastosowano następujące kryteria oceny ofert:
1) Cena – 95 %   /maks. 95 pkt/
2) Okres gwarancji – 5%    /maks. 5 pkt/


Jednocześnie  Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o., ul. Sitarska 1, 18-300 Zambrów
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 95,00 pkt, 
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: okres gwarancji – 2 pkt, 
Łączna liczba otrzymanych punktów – 97,00 pkt.

 Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 156, 18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 76,33 pkt, 
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: okres gwarancji – 0 pkt, 
Łączna liczba otrzymanych punktów – 76,33 pkt.

Oferta nr 3
BIK-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 90,41 pkt, 
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: okres gwarancji – 2 pkt, 
Łączna liczba otrzymanych punktów –  92,41 pkt.

Zamawiający zawiadamia również, że w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Zamawiający zawiadamia, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a)  ustawy – Prawo zamówień publicznych, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
                                           
                                                                   WÓJT
                                                      dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: piątek, 24 kwi 2015 12:41
Data opublikowania: piątek, 24 kwi 2015 12:51
Data przejścia do archiwum: środa, 23 gru 2015 10:53
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1384 razy