BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Remont drogi wewnętrznej - ul. Wschodniej w Bronowie

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Remont drogi wewnętrznej - ul. Wschodniej w Bronowie
Numer ogłoszenia: 108556 - 2015; data zamieszczenia: 11.05.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 68020 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wizna, Plac kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna, woj. podlaskie, tel. 86 2196018, faks 86 2196018.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi wewnętrznej - ul. Wschodniej w Bronowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: remont drogi wewnętrznej -
ul. Wschodniej w Bronowie obejmujący następujące roboty: 1)Roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych; 2)Remont cząstkowy: remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi; 3)Roboty nawierzchniowe: oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych, wyrównanie istniejącej podbudowy - mieszanką mineralno-bitumiczną, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), nawierzchnie żwirowe - uzupełnienie poboczy i nawierzchni zjazdów;.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.23-7. 

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.05.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·  Przedsiębiorstwo Budowy Dróg BITUM Sp. z o.o., ul. Sitarska 1, 18-300 Zambrów, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 148868,72 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 113537,52
· Oferta z najniższą ceną: 113537,52 / Oferta z najwyższą ceną: 141314,59
· Waluta: PLN.
                                                                             WÓJT
                                                              dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: poniedziałek, 11 maj 2015 09:17
Data opublikowania: poniedziałek, 11 maj 2015 09:22
Data przejścia do archiwum: sobota, 5 lis 2016 22:09
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1252 razy