BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Budowa łącznika łączącego budynek SP i Gimnazjum z halą sportową oraz budowa windy osobowej - Etap I Budowa łącznika

  Wizna: Budowa łącznika łączącego budynek SP i Gimnazjum z halą sportową oraz budowa windy osobowej - Etap I Budowa łącznika
Numer ogłoszenia: 127262 - 2015; data zamieszczenia: 28.05.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 82956 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Wiźnie, Pl. Raginisa 12, 18-430 Wizna, woj. podlaskie, tel. 86 219 64 38, faks 86 219 64 38.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna Urzędu Gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa łącznika łączącego budynek SP i Gimnazjum z halą sportową oraz budowa windy osobowej - Etap I Budowa łącznika.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest: budowa łącznika między budynkiem SP i Gimnazjum a halą sportową w Wiźnie obejmujący następujące roboty: 1)Roboty ziemne: wykopy i zasypanie; 2)Roboty betonowe i żelbetowe: stopy i słupy żelbetowe, belki i pociągi oraz stropy żelbetowe; 3)Roboty murowe: ściany z pustaków ceramicznych; 4)Izolacje: izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe; 5)Tynki: tynki wewnętrzne gipsowe oraz tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne; 6)Roboty wewnętrzne: malowanie farbami emulsyjnymi, posadzki i cokoliki z kamieni sztucznych; 7)Stolarka: montaż okien i parapetów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.40.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.05.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·  Instalatorstwo sanitarne i c.o Andrzej Banach, ul. Konstytucji 3 Maja 2a lok. 55, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 135265,65 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 113932,69
· Oferta z najniższą ceną: 107179,00 / Oferta z najwyższą ceną: 150387,99
· Waluta: PLN.

                                                                              Dyrektor
                                                                        mgr Mariola Freling

Data powstania: czwartek, 28 maj 2015 12:12
Data opublikowania: czwartek, 28 maj 2015 12:18
Data przejścia do archiwum: sobota, 5 lis 2016 22:09
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1325 razy