BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty, o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania

Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w m. Bronowo

GK.271.2.2015                                              Wizna, dn. 02.07.2015r.

ZAWIADOMIENIE
o  wyborze  najkorzystniejszej oferty, o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania

        Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w m. Bronowo” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę„DROŻĘCKI” Marek Drożęcki, Konopki-Jabłoń, 18-300 Zambrów, cena brutto 312.765,83 zł.
         Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów (okres gwarancji), spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie poszczególnych kryteriów.
         W postępowaniu zastosowano następujące kryteria oceny ofert:
1)   Cena – 95 %   /maks. 95 pkt/
2)   Okres gwarancji – 5%    /maks. 5 pkt/

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
Oferta nr 1
Zakład Remontowo-Budowlany mgr Sylwester Zawadzki, ul.Ks. Kard. Wyszyńskiego 12, 18-400 Łomża - Wykonawca wykluczony.

Oferta nr 2
„DROŻĘCKI” Marek Drożęcki, Konopki Jabłoń 9, 18-300 Zambrów
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 95 pkt, 
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: okres gwarancji – 2 pkt, 
Łączna liczba otrzymanych punktów – 97 pkt.

Oferta nr 3
Firma Handlowo-Usługowa „OLIMPIA” Karol Borawski, ul. Mickiewicza 4, 18-430 Wizna  - oferta odrzucona.

        
        Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje o odrzuceniu  oferty nr 1 złożonej przez Wykonawcę Zakład Remontowo-Budowlany mgr Sylwester Zawadzki, ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 12, 18-400 Łomża.
Uzasadnienie faktyczne i prawne:
Zamawiający w trakcie badania i oceny oferty na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, wystąpił do Wykonawcy pismem z dn. 17.06.2015r. wzywającym do złożenia wyjaśnień w zakresie dotyczącym przyjętej stawki podatku VAT w wysokości 8% w formularzu ofertowym. Wykonawca w piśmie z dnia 23.06.2015r. przedłożonym Zamawiającemu wyjaśnia, że zastosowana w ofercie stawka podatku VAT jest prawidłowa. Zamawiający natomiast uznał, że stawka podatku VAT w ofercie Wykonawcy została przyjęta niezgodnie z obowiązującą na dzień składania ofert stawką podatku VAT wynikającą z ustawy o podatku od towarów i usług dla przedmiotowego zamówienia. Przyjęcie w ofercie nieprawidłowej stawki podatku VAT jest równoznaczne z błędem w obliczeniu zawartej w ofercie ceny, polegającym na wadliwym doborze przez Wykonawcę elementu mającego wpływ na obliczenie wysokości zaoferowanej ceny. W takim przypadku znajduje zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp skutkujący odrzuceniem oferty zawierającej cenę z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku VAT.
       Oferta została odrzucona na podstawie art. 89.ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, ponieważ zawiera błędy w obliczeniu ceny.

         
          Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje również, że z postępowania wykluczono Wykonawcę: Firma Handlowo-Usługowa „OLIMPIA” Karol Borawski, ul. Mickiewicza 4, 18-430 Wizna składającego ofertę nr 3.
Uzasadnienie faktyczne i prawne:
W rozdziale V i VI SIWZ określono, że w celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt 4) należy załączyć do oferty m.in. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie  prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 250.000,00zł.
W złożonej ofercie przedłożono poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię polisy OC typ 19043 nr 4096836 z dnia 08.06.2015r. Do oferty nie dołączono dokumentów z których wynikałoby, że składka za polisę została opłacona. W związku z powyższym Zamawiający w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę pismem z dnia 17.06.2015r. do uzupełnienia ww. dokumentu pod rygorem wykluczenia z postępowania. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego w dniu 24.06.2015r. przedłożył wydruk potwierdzenia przelewu składki za polisę w dniu 22.06.2015r, a więc po dniu w którym upłynął termin składania ofert wyznaczony na dzień 09.06.2015r.
        W związku z powyższym Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, ponieważ nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 4 ww. ustawy ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.     

          
           Zamawiający zawiadamia również, że termin zawarcia umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postepowaniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nastąpi w terminie krótszym niż 10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania.
                                                                                
                                                                                   WÓJT 
                                                                dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: czwartek, 2 lip 2015 14:27
Data opublikowania: czwartek, 2 lip 2015 14:38
Data przejścia do archiwum: środa, 23 gru 2015 10:56
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 5053 razy