BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Przebudowa drogi dojazdowej do pól wsi Włochówka, gm. Wizna

GK.271.3.2015                                Wizna, dnia 09.07.2015r.

 ZAWIADOMIENIE
o  unieważnieniu postępowania

        Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowę drogi dojazdowej do pól wsi Włochówka, gm. Wizna”.
        Podstawę prawną unieważnienia ww. postępowania stanowi art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.

Uzasadnienie

        Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
        Zamawiający stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości brutto 150.000,00zł. Jest to jednocześnie kwota, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
       W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty:
1) oferta nr 1 KOP-TRANS Jan Chrostowski, Biodry 14, 18-420 Jedwabne - cena 120.872,43zł, okres gwarancji 36 miesięcy;
2) oferta nr 2 Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 156, 18-400 Łomża – cena 198.959,41 zł, okres gwarancji – 72 miesiące;
3) oferta nr 3 Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ul. Zastawie I/22, 16-070 Choroszcz – cena 172.614,79 zł,
okres gwarancji 72 miesiące;
4)  oferta nr 4 Usługi Koparko-Spycharką, Transport Ciężarowy HANDEL OBWOŹNY MATERIAŁAMI BUD. I PRZEM. Paweł Maksiński, Stara Łomża p/sz, ul. Parkowa 26, 18-400 Łomża – cena 169.754,05 zł,okres gwarancji 36 miesięcy.
        Kryterium decydującym o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu była cena i okres gwarancji.
        W toku badania i oceny ofert Wykonawca składający ofertę nr 1 został wykluczony z postepowania, a jego oferta została uznana za odrzuconą.
        W związku z powyższym jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ul. Zastawie I/22, 16-070 Choroszcz.
         
W związku z tym, że cena najkorzystniejszej oferty w wysokości 172.614,79 zł przewyższa kwotę, która Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zgodnie z przepisem art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, należy unieważnić przedmiotowe postępowanie.

                                                                   WÓJT
                                                     dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: piątek, 10 lip 2015 09:55
Data opublikowania: piątek, 10 lip 2015 10:01
Data przejścia do archiwum: sobota, 5 lis 2016 22:09
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 3626 razy