BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w m. Bronowo

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Wizna: Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w m. Bronowo
Numer ogłoszenia: 184674 - 2015; data zamieszczenia: 21.07.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 121908 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wizna, Plac kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna, woj. podlaskie, tel. 86 2196018, faks 86 2196018.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w m. Bronowo.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: termomodernizacji budynku wielofunkcyjnego w m. Bronowo przy ul. Mostowej 5. Zakres zamówienia obejmuje następujące roboty: 1)wymianę pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych i podokienników; 2)przemurowanie komina spalinowego; 3)poszerzenie otworu drzwiowego garażowego; 4)wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; 5)docieplenie ścian zewnętrznych budynku; 6)docieplenie stropodachu i stropu nad poddaszem; 7)malowanie elementów ślusarskich; 8)wymianę instalacji odgromowej..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.32.10.00-3, 45.42.10.00-4, 45.44.30.00-4, 45.45.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.07.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· DROŻĘCKI Marek Drożęcki, Konopki-Jabłoń 9, 18-300 Zambrów, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 304655,54 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 312765,83
· Oferta z najniższą ceną: 284000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 312765,83
· Waluta: PLN.

                                                                         WÓJT
                                                            dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: wtorek, 21 lip 2015 14:41
Data opublikowania: wtorek, 21 lip 2015 14:44
Data przejścia do archiwum: sobota, 5 lis 2016 22:10
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1260 razy