BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa drogi dojazdowej do pól wsi Włochówka, gm. Wizna

GK.271.4.2015                                                                                    Wizna,dn. 27.07.2015r.

                                                                                                                                                                                   

ZAWIADOMIENIE
o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty

  
         Działając na podstawie art.92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa drogi dojazdowej do pól wsi Włochówka, gm. Wizna” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 6 złożoną przez Wykonawcę – P.H.U. „MARGO”, Mariusz Gosk, Al. Legionów 152, 18-400 Łomża.

         Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów (okres gwarancji), spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie poszczególnych kryteriów.

          W postępowaniu zastosowano następujące kryteria oceny ofert:
1)   Cena – 95 %   /maks. 95 pkt/
2)   Okres gwarancji – 5%   /maks. 5 pkt/


Jednocześnie Zamawiający informuje,że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o. o., ul. Sikorskiego 156, 18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:cena – 67,45 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:okres gwarancji – 5 pkt,
Łączna liczba otrzymanych punktów – 72,45 pkt.

Oferta nr 2
Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ul. Zastawie I/22, 16-070 Choroszcz
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:cena – 79,80 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:okres gwarancji – 5 pkt,
Łączna liczba otrzymanych punktów – 84,80 pkt.

Oferta nr 3
KOP-TRANS Jan Chrostowski, Biodry 14, 18-420 Jedwabne

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:cena – 94,05 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:okres gwarancji – 0 pkt,
Łączna liczba otrzymanych punktów – 94,05 pkt.

Oferta nr 4
Usługi Koparko-Spycharką, Transport Ciężarowy, HANDEL OBWOŹNY MATERIAŁAMI BUD. I PRZEM. Paweł Maksiński, Stara Łomża p/sz, ul. Parkowa 26, 18-400 Łomża

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:cena – 76,00 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:okres gwarancji – 0 pkt,
Łączna liczba otrzymanych punktów – 76,00 pkt.

Oferta nr 5
Wojciech Baranowski „ELEKTRO-SILVER”, Konarzyce, ul. Łomżyńska 206, 18-400 Łomża

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:cena – 81,70 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:okres gwarancji – 5 pkt,
Łączna liczba otrzymanych punktów – 86,70 pkt.

Oferta nr 6
P.H.U. „MARGO” Mariusz Gosk, Al. Legionów 152, 18-400 Łomża

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:cena – 95,00 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:okres gwarancji – 5 pkt,
Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt.

 

          Zamawiający zawiadamia również, że w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

          Zamawiający zawiadamia, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy – Prawo zamówień publicznych, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

                                                                                     WÓJT                                                          
                                                                        dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: wtorek, 28 lip 2015 13:51
Data opublikowania: wtorek, 28 lip 2015 14:10
Data przejścia do archiwum: środa, 23 gru 2015 10:57
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1317 razy