BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Przebudowa drogi dojazdowej do pól wsi Włochówka, gm. Wizna

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Wizna: Przebudowa drogi dojazdowej do pól wsi Włochówka, gm. Wizna
Numer ogłoszenia: 215522 - 2015; data zamieszczenia: 21.08.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 173812 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wizna, Plac kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna, woj. podlaskie, tel. 86 2196018, faks 86 2196018.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi dojazdowej do pól wsi Włochówka, gm. Wizna.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa drogi dojazdowej do pól wsi Włochówka na odcinku o łącznej długości 1393,73 m obejmująca następujące roboty: 1)Roboty przygotowawcze: rob. pomiarowe, karczowanie pni, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, rob. ziemne; 2)Roboty ziemne: wykopy, formowanie i zagęszczanie nasypów; 3)Roboty nawierzchniowe: nawierzchnie żwirowe - grub. 20 cm;.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.23-7.

 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.08.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MARGO, Al. Legionów 152, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 171358,55 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 119899,99
  • Oferta z najniższą ceną: 119899,99 / Oferta z najwyższą ceną: 168585,07
  • Waluta: PLN.
                                                                                                                  WÓJT
                                                                                                  dr inż. Zbigniew Sokołowski
Data powstania: piątek, 21 sie 2015 08:49
Data opublikowania: piątek, 21 sie 2015 08:59
Data przejścia do archiwum: sobota, 5 lis 2016 22:10
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1200 razy