BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 105622B we wsi Zanklewo Nowe

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Wizna: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 105622B we wsi Zanklewo Nowe
Numer ogłoszenia: 224756 - 2015; data zamieszczenia: 31.08.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 182092 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wizna, Plac kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna, woj. podlaskie, tel. 86 2196018, faks 86 2196018.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 105622B we wsi Zanklewo Nowe.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 105622B we wsi Zanklewo Nowe w km 0+000,00 - 0+900,00 trasy 2 obejmująca następujące roboty: 1)Roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe, karczowanie zagajników i krzaków, ścinanie drzew, wywożenie gałęzi; 2)Roboty rozbiórkowe: rozebranie przepustów z rur betonowych, wywóz gruzu; 3)Roboty ziemne: formowanie i zagęszczanie nasypów; 4)Elementy odwodnienia: przepust pod koroną drogi, rów zakryty, przepusty pod zjazdami; 5)Roboty nawierzchniowe: profilowanie i zagęszczanie podłoża, podbudowa z kruszyw łamanych, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca i ścieralna), nawierzchnie żwirowe; 6)Roboty towarzyszące: wykonanie przepustów, ocieplenie wodociągu wraz z odkopaniem i zasypaniem, regulacja pionowa zasuw wodociągowych; 7)Elementy organizacji ruchu: pionowe znaki drogowe.
Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, projekcie stałej organizacji ruchu, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.11.12.00-0, 45.11.12.90-7, 45.11.13.00-1, 45.23.24.52-5, 45.23.32.90-8.

 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.08.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • BIK-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 532888,44 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 419424,66
  • Oferta z najniższą ceną: 419424,66 / Oferta z najwyższą ceną: 552670,38
  • Waluta: PLN.

                                                                                                   WÓJT
                                                                                       dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: poniedziałek, 31 sie 2015 14:39
Data opublikowania: poniedziałek, 31 sie 2015 14:45
Data przejścia do archiwum: sobota, 5 lis 2016 22:12
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1225 razy