BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 172019B przez wieś Wierciszewo

GK.271.7.2015                                                                                         Wizna, dn. 15.09.2015r.

                                                                                                                                                                                                                       

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

         Działając na podstawie art. 92 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29stycznia 2004r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2013r., poz. 907 z późn.zm.)Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 172019B przez wieś Wierciszewo” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożoną przez Wykonawcę – BIK-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża, cena brutto 345.241,08 zł.

          Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów (okres gwarancji), spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie poszczególnych kryteriów.
         W postępowaniu zastosowano następujące kryteria oceny ofert:
         1)   Cena – 95 %   /maks. 95 pkt/
         2)   Okres gwarancji – 5%   /maks. 5 pkt/

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 156, 18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:cena – 92,09 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:okres gwarancji – 0 pkt,
Łączna liczba otrzymanych punktów – 92,09 pkt.

Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o., ul. Sitarska 1, 18-300 Zambrów
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 80,93 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: okres gwarancji – 2 pkt,
Łączna liczba otrzymanych punktów – 82,93 pkt.

Oferta nr 3
STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 74,64 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: okres gwarancji – 2 pkt,
Łączna liczba otrzymanych punktów – 76,64 pkt.

Oferta
nr 4
BIK-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 95 pkt,
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: okres gwarancji – 5 pkt,
Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt.

           Zamawiający zawiadamia również, że w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

           Zamawiający zawiadamia, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy – Prawo zamówień publicznych, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

                                                                                                            WÓJT                                                                                  
                                                                                              dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: wtorek, 15 wrz 2015 13:03
Data opublikowania: wtorek, 15 wrz 2015 13:16
Data przejścia do archiwum: sobota, 5 lis 2016 22:12
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1208 razy