BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA o wydaniu decyzji

GK.6220.12.2.2015/RS                                                                   Wizna, dnia 23 września 2015 r.

 

INFORMACJA
o wydaniu decyzji

               Działając zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 23 września 2015 r. została wydana decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie i modernizacji istniejącego budynku obory o 23 DJP (docelowa obsada zwierząt w gospodarstwie do 80 DJP), wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Stare Bożejewo, gmina Wizna.

            Informuje się, że w Urzędzie Gminy Wizna w pokoju nr 11 można zapoznać się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

            Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 9 w/w ustawy, dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w tut. Urzędzie.

                                                                                                          WÓJT
                                                                                                 dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: poniedziałek, 28 wrz 2015 09:36
Data opublikowania: poniedziałek, 28 wrz 2015 09:40
Data przejścia do archiwum: sobota, 5 lis 2016 22:26
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1214 razy