BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 172019B przez wieś Wierciszewo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Wizna: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 172019B przez wieś Wierciszewo
Numer ogłoszenia: 260726 - 2015; data zamieszczenia: 02.10.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 220356 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wizna, Plac kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna, woj. podlaskie, tel. 86 2196018, faks 86 2196018.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 172019B przez wieś Wierciszewo.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 172019B przez wieś Wierciszewo w km 0+600,00 - 1+112,55 obejmująca następujące roboty: 1) Roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe, roboty ziemne; 2) Roboty rozbiórkowe: rozebranie ogrodzeń; 3) Roboty ziemne: formowanie i zagęszczanie nasypów; 4) Ustawienie krawężników betonowych: krawężniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem ław; 5) Elementy odwodnienia jezdni: wykopy oraz przekopy, studnie rewizyjne z kręgów betonowych, podłoża pod kanały z materiałów sypkich, kanały z rur PVC, zasypanie wykopów; 6) Roboty nawierzchniowe: profilowanie i zagęszczanie podłoża, podbudowa z kruszyw łamanych, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca i ścieralna), nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego (zjazdy i pobocza); 7) Roboty wykończeniowe: podbudowy z kruszyw, nawierzchnie z płyt drogowych betonowych, plantowanie skarp i korony nasypów; 8) Elementy bezpieczeństwa i organizacji ruchu: pionowe znaki drogowe (słupki i znaki); 9) Roboty towarzyszące: regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, przesunięcie hydrantu, inwentaryzacja powykonawcza; 10) Przebudowa sieci telekomunikacyjnej: przekładanie kabla doziemnego, układanie kabla w rowie kablowym z zasypaniem, wykonanie przepustów (rura SRS Ø 110, rura dwudzielna), montaż złączy na kablu; 11) Pomiary elektryczne kabli i uziomów: pomiary kabla; 12) Demontaż sieci telekomunikacyjnej po przebudowie: demontaż kabla doziemnego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.23-7, 45.11.12.00-0, 45.11.13.00-1, 45.23.32.90-8.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.10.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • BIK-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-430 Łomża, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 378137,56 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 345241,08
  • Oferta z najniższą ceną: 345241,08 / Oferta z najwyższą ceną: 439408,04
  • Waluta: PLN.

                                                                                                     WÓJT
                                                                                          dr. inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: piątek, 2 paź 2015 14:49
Data opublikowania: piątek, 2 paź 2015 14:59
Data przejścia do archiwum: sobota, 5 lis 2016 22:13
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1325 razy