BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy Wizna i placówek oświatowych Gminy Wizna

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Wizna: Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy Wizna i placówek oświatowych Gminy Wizna
Numer ogłoszenia: 275366 - 2015; data zamieszczenia: 16.10.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V  zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wizna , Plac kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna, woj. podlaskie, tel. 86 2196018, faks 86 2196018.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wizna.pl
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy Wizna i placówek oświatowych Gminy Wizna.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2015/2016 do celów ogrzewania obiektów: Urzędu Gminy Wizna, Zespołu Szkół w Wiźnie, Szkoły Podstawowej w Rutkach. Przewidywane zapotrzebowanie Zamawiającego w okresie trwania umowy będzie wynosić ok. 65 000 litrów oleju lekkiego. Szczegółowe zapotrzebowanie na olej w sezonie grzewczym 2015/2016 dla poszczególnych jednostek: 1)Urząd Gminy Wizna - w ilości 12 000 litrów, 2)Zespół Szkół w Wiźnie - w ilości 41 000 litrów, 3)Szkoła Podstawowa w Rutkach - w ilości 12 000 litrów.
2.Wszystkie obiekty do których dostarczany będzie opał, znajdują się na terenie Gminy Wizna.
3.Zapotrzebowanie ilościowe na olej opałowy stanowi przewidywane, szacunkowe zapotrzebowanie w okresie wykonania niniejszego zamówienia i nie jest wiążące dla Zamawiającego, zależne będzie ono od warunków pogodowych panujących w okresie sezonu grzewczego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostawy mniejszej lub większej ilości oleju opałowego. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
4.Dostarczony olej opałowy lekki winien spełniać parametry jakościowe i techniczne określone w Polskiej Normie PN-C-96024:2011 oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2014r., poz. 1547). 5.Opis wymogów Zamawiającego dotyczących przedmiotu zamówienia: -Olej opałowy lekki o wartości opałowej min 42,6 MJ/kg, -Gęstość w temp. 15°C max 860 kg/m3, -Lepkość kinetyczna w temp. 20°C max 6,00mm2/s, -Temperatura płynięcia max - 20°C, -Zawartość siarki max 0,10%, -Zawartość wody max 200mg/kg, -Temperatura zapłonu min 56°C, -Barwa czerwona.
6.Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 09135100-5 Olej opałowy
7.Opis miejsca, warunków dostawy oraz sposobu rozładunku. Wizna, ul. plac kpt. Raginisa 35 oraz ul. Plac Kpt. Raginisa 12, Rutki 2 - rozładunek pompa przy autocysternie.
8.Na realizację zamówienia zostanie zawarta jedna umowa.
9.Dostawy oleju opałowego realizowane będą sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Zamawiającego oraz zarządców poszczególnych obiektów w terminie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie. Zamówienia będą realizowane telefonicznie, faksem lub mailem.
10.Wykonawca realizuje dostawy na własny koszt i na własne ryzyko (w cenie oleju uwzględnione są wszystkie koszty: oleju opałowego, transportu, podatków, ubezpieczenia oraz wszelkie inne koszty związane z dostawą) do momentu napełnienia zbiornika.
11.Dostawy oleju realizowane będą wykonane w dniach roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
12.Dostawy mają być realizowane w godzinach od 8.00 do 15.00, dokładne godziny Wykonawca powinien ustalić z odbiorcą telefonicznie.
13.Środki transportu (autocysterny) Wykonawcy posiadać będą przepływomierze paliwa z ważnym świadectwem legalizacji. 14.Zamawiający ma prawo żądać okazania świadectwa legalizacji licznika autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na autocysternie, z której będzie dokonywany rozładunek oleju.
15.Podstawą wystawienia faktury będzie ilość oleju, jaka została faktycznie ( temp. rzeczywista) wlana do zbiorników Zamawiającego wg wskazań zalegalizowanego urządzenia pomiarowego znajdującego się przy autocysternie.
16.Po wykonaniu dostawy Wykonawca załącza do faktury dokument potwierdzający jakość dostarczonego oleju. Świadectwo jakości partii oleju powinno określać rzeczywiste parametry fizykochemiczne w odniesieniu do wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
17.Przy każdej dostawie będzie spisywany protokół odbioru uwzględniający datę godzinę dostarczenia oleju, imię i nazwisko pracownika dostarczającego olej, ilość dostarczonego oleju oraz inne dane niezbędne do potwierdzenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę.
18.Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenia i zweryfikowania materiałów przetargowych oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach lub przeoczeniach.
19.W interesie Wykonawcy jest zdobycie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do przygotowania i złożenia oferty..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2016.

 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach: 1) pieniężnej, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz.275 ze zm.) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w: HEXABANK Spółdzielczy - Oddział w Wiźnie nr 14 8762 1019 0027 8672 9000 0020. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Do oferty należy załączyć kopię przelewu wadium wniesionego w formie pieniężnej. Wadium wnoszone w innych formach dopuszczonych przez Zamawiającego winno być dołączone do oferty w formie oryginału.
III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem, czyli na obrót paliwami, udzieloną na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r., poz. 1059 z późn. zm.).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonywał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - tym okresie 3 dostawy polegające na: dostarczaniu oleju opałowego lekkiego w ilości co najmniej 60 000 litrów rocznie każda,

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ,

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ,

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o   Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 •  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty
  świadectwo jakości oferowanego oleju opałowego od producenta, świadczące o spełnieniu wymaganych przez Zamawiającego parametrów lub informacja na temat parametrów oferowanego oleju opałowego,

 III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
formularz ofertowy, dowód wniesienia wadium, pełnomocnictwo


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 97
 • 2 - Termin realizacji dostaw - 3

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.wizna.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Wizna, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, I piętro, pokój
nr 8.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Wizna, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, I piętro, pokój nr 8.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                                                                               WÓJT
                                                                                              dr inż. Zbigniew Sokołowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 16 paź 2015 10:24
Data opublikowania: piątek, 16 paź 2015 10:38
Data przejścia do archiwum: sobota, 5 lis 2016 22:13
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1015 razy